د لمانځه وختونه Ash Shāriqah

AE / Sharjah / Ash Shāriqah

قبلہ زاویہ Ash Shāriqah

N E S W

قبلہ زاویہ Ash Shāriqah

°256.2 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Ash Shāriqah, Sharjah: °256.2 :د کمپاس زاویه ˚258 :ریښتینی زاویه °-1.8 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Ash Shāriqah, Ash Shariqah, Charjah, Imarat ash Shariqah, Imārat ash Shāriqah, Shargah, Sharijah, Shariqah, Sharja, Sharja and Kalba, Sharjah, Sharjah Emirate, Sharjah Principality, Sharjah State, Sharjah and Kalba, Sheikhdom of Sharjah, Shārgah, Shārijah, Shāriqah, Shārja, State of Sharjah, alsharqt, الشارقة

د لمانځه وختونه Turrfana
د لمانځه وختونه Al Darrare
د لمانځه وختونه Industrial Area 12
د لمانځه وختونه Masā‘īd, (Masa`id)
د لمانځه وختونه Al Darari
د لمانځه وختونه Al Tarrfah
د لمانځه وختونه Al Darari Park
د لمانځه وختونه Industrial Area 13
د لمانځه وختونه Ghāfāt al Baqar, (Ghafat al Baqar)
د لمانځه وختونه Al Shahab
د لمانځه وختونه Industrial Area 6
د لمانځه وختونه Al Shahba
د لمانځه وختونه Samnān, (Samnan)
د لمانځه وختونه Al Talae
د لمانځه وختونه Al Rifa
د لمانځه وختونه Al Tala’a, (Al Tala'a)
د لمانځه وختونه Al Tala’a Park, (Al Tala'a Park)
د لمانځه وختونه Al Rifa’a, (Al Rifa'a)
د لمانځه وختونه Al Khouzamiya
د لمانځه وختونه Mowaileh Commercial
د لمانځه وختونه Al Khezammia
د لمانځه وختونه Al Khezammia Park
د لمانځه وختونه Industrial Area 11
د لمانځه وختونه Ḩiz̧āyib az Zānah, (Hizayib az Zanah)
د لمانځه وختونه Industrial Area 10
د لمانځه وختونه Samnan
د لمانځه وختونه Industrial Area 5
د لمانځه وختونه Buḩūth al Jarīnah, (Buhuth al Jarinah)
د لمانځه وختونه Mowaileh Camp
د لمانځه وختونه Industrial Area 15
د لمانځه وختونه Al Swehat
د لمانځه وختونه Industrial Area 3
د لمانځه وختونه Eliash
د لمانځه وختونه Sharjah
د لمانځه وختونه Al Abar
د لمانځه وختونه Al Goaz
د لمانځه وختونه Al Aber
د لمانځه وختونه Industrial Area 4
د لمانځه وختونه Industrial Area 2
د لمانځه وختونه Nadd Bayḑā’, (Nadd Bayda')
د لمانځه وختونه Buet Mana
د لمانځه وختونه Al Ghuhaiba
د لمانځه وختونه Industrial Area 17
د لمانځه وختونه Wasit Suburb
د لمانځه وختونه Raml Wāsiţ, (Raml Wasit)
د لمانځه وختونه Dasman
د لمانځه وختونه Dasman Park
د لمانځه وختونه Muwafjah
د لمانځه وختونه Industrial Area 9
د لمانځه وختونه Falaj Wāsiţ, (Falaj Wasit)
د لمانځه وختونه Al Fallaj
د لمانځه وختونه Al Falaj
د لمانځه وختونه Al Ramaqia
د لمانځه وختونه King Faisal Square
د لمانځه وختونه Industrial Area 1
د لمانځه وختونه University City
د لمانځه وختونه Bu Danig
د لمانځه وختونه Green Belt Park
د لمانځه وختونه Abu Sangara
د لمانځه وختونه Abu Shagara
د لمانځه وختونه Al Bu Deniq
د لمانځه وختونه Abu Shagara Park