د لمانځه وختونه Arabkir

AM / Yerevan / Arabkir

قبلہ زاویہ Arabkir

N E S W

قبلہ زاویہ Arabkir

°187.5 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Arabkir, Yerevan: °187.5 :د کمپاس زاویه ˚193.4 :ریښتینی زاویه °-5.8 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Arabkir

د لمانځه وختونه Kond
د لمانځه وختونه Abovyani Mankakan
د لمانځه وختونه Khorhrdayin Miut’yan Eritasard Herosnerin, (Khorhrdayin Miut'yan Eritasard Herosnerin)
د لمانځه وختونه Hrazdan
د لمانځه وختونه Kond
د لمانځه وختونه Tsitserrnakaberd
د لمانځه وختونه Storin Hrazdani
د لمانځه وختونه Artashati
د لمانځه وختونه P’arajanov S., (P'arajanov S.)
د لمانځه وختونه Dzoragyugh
د لمانځه وختونه Saryan M.
د لمانځه وختونه Arabkiri Mankakan
د لمانځه وختونه Ch’arents’ Ye., (Ch'arents' Ye.)
د لمانځه وختونه Arabkir
د لمانځه وختونه Sargsyan A. Ev Kojoyan H.
د لمانځه وختونه T’umanyan H., (T'umanyan H.)
د لمانځه وختونه Tsitserrnakaberdi
د لمانځه وختونه Siraharneri
د لمانځه وختونه Yerevan
د لمانځه وختونه Mergelyani
د لمانځه وختونه Yot’ Aghbyur, (Yot' Aghbyur)
د لمانځه وختونه Angliakan
د لمانځه وختونه Nor Arabkir - 1
د لمانځه وختونه Kentron
د لمانځه وختونه Zhamats’uyts’i Gortsarani, (Zhamats'uyts'i Gortsarani)
د لمانځه وختونه Ort’ots’, (Ort'ots')
د لمانځه وختونه Mamrri
د لمانځه وختونه Zhamats’uyts’i Gortsarani, (Zhamats'uyts'i Gortsarani)
د لمانځه وختونه 2750-amyakin
د لمانځه وختونه 2750-amyakin
د لمانځه وختونه Khach’atryan A., (Khach'atryan A.)
د لمانځه وختونه Imeni Tairova
د لمانځه وختونه Isahakyan A.
د لمانځه وختونه Karapi Lich
د لمانځه وختونه Rrus Sahmanapahneri
د لمانځه وختونه K’och’ar Ye., (K'och'ar Ye.)
د لمانځه وختونه Paskevich’i, (Paskevich'i)
د لمانځه وختونه Dalmayi
د لمانځه وختونه Siraharneri
د لمانځه وختونه Paronyan H.
د لمانځه وختونه Tsitserrnakaberd
د لمانځه وختونه Ort’ots’, (Ort'ots')
د لمانځه وختونه Haght’anaki, (Haght'anaki)
د لمانځه وختونه Sharrl Aznavuri
د لمانځه وختونه Sayat’-Nova, (Sayat'-Nova)
د لمانځه وختونه Zhoghovurdneri Barekamut’yan, (Zhoghovurdneri Barekamut'yan)
د لمانځه وختونه Sharrl Aznavuri
د لمانځه وختونه Tsitserrnakaberd
د لمانځه وختونه Hayastan
د لمانځه وختونه Jottoyi
د لمانځه وختونه Yerevan Ev Karrara K’aghak’neri Barekamut’yan, (Yerevan Ev Karrara K'aghak'neri Barekamut'yan)
د لمانځه وختونه K’anak’err HEK-i, (K'anak'err HEK-i)
د لمانځه وختونه T’umanyan H. Anvan, (T'umanyan H. Anvan)
د لمانځه وختونه Khach’atryan A., (Khach'atryan A.)
د لمانځه وختونه Spendiaryan A.
د لمانځه وختونه Noragyugh
د لمانځه وختونه Nizhne-Razdanskiy Kanal
د لمانځه وختونه Moskovyan
د لمانځه وختونه Mergelyani
د لمانځه وختونه Jottoyi
د لمانځه وختونه Nor Arabkir - 1
د لمانځه وختونه Isahakyan A.
د لمانځه وختونه Storin Hrazdani
د لمانځه وختونه T’umanyan H., (T'umanyan H.)
د لمانځه وختونه Artashati
د لمانځه وختونه K’anak’erresi Lich, (K'anak'erresi Lich)
د لمانځه وختونه Arabkiri
د لمانځه وختونه Usanoghakan
د لمانځه وختونه T’ek’eyan V., (T'ek'eyan V.)
د لمانځه وختونه Demirchyan D.
د لمانځه وختونه Oghakadzev
د لمانځه وختونه K’och’ar Ye., (K'och'ar Ye.)
د لمانځه وختونه Tsitserrnakaberd
د لمانځه وختونه Khorhrdayin Miut’yan Eritasard Herosnerin, (Khorhrdayin Miut'yan Eritasard Herosnerin)
د لمانځه وختونه Saryan M.
د لمانځه وختونه Sargsyan A. Ev Kojoyan H.
د لمانځه وختونه Abovyani Mankakan
د لمانځه وختونه Moskovyan
د لمانځه وختونه Sayat’-Nova, (Sayat'-Nova)
د لمانځه وختونه Mets Egherrni Ev Spitaki Erkrasharzhi Zoherin
د لمانځه وختونه Azatamartik Harut’yunin, (Azatamartik Harut'yunin)
د لمانځه وختونه Yerkrord Ashkharhamartum Zohvats Hamalsarakannerin
د لمانځه وختونه Yerkrord Ashkharhamartum Zohvats Politekhnikakannerin
د لمانځه وختونه Yerkrord Ashkharhamartum Zohvats Politekhnikakannerin
د لمانځه وختونه Karapi Lich
د لمانځه وختونه K’ristoneut’yan 1700-amyakin, (K'ristoneut'yan 1700-amyakin)
د لمانځه وختونه Zhoghovurdneri Barekamut’yan, (Zhoghovurdneri Barekamut'yan)
د لمانځه وختونه Rrus Sahmanapahneri
د لمانځه وختونه Yerevan Ev Karrara K’aghak’neri Barekamut’yan, (Yerevan Ev Karrara K'aghak'neri Barekamut'yan)
د لمانځه وختونه Mets Egherrni Ev Spitaki Erkrasharzhi Zoherin
د لمانځه وختونه K’anak’erri, (K'anak'erri)
د لمانځه وختونه Abovyan Kh.
د لمانځه وختونه T’umanyan H. Anvan, (T'umanyan H. Anvan)
د لمانځه وختونه Haght’anaki, (Haght'anaki)
د لمانځه وختونه Komitasi Anvan
د لمانځه وختونه Demirchyan D.
د لمانځه وختونه Ch’arents’ Ye., (Ch'arents' Ye.)
د لمانځه وختونه Tsitserrnakaberdi
د لمانځه وختونه Davt’ashen, (Davt'ashen)
د لمانځه وختونه Tsitserrnakaberd