د لمانځه وختونه Samdrup Jongkhar Dzongkhag

BT / Samdrup Jongkhar / Samdrup Jongkhar Dzongkhag

قبلہ زاویہ Samdrup Jongkhar Dzongkhag

N E S W

قبلہ زاویہ Samdrup Jongkhar Dzongkhag

°275.4 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Samdrup Jongkhar Dzongkhag, Samdrup Jongkhar: °275.4 :د کمپاس زاویه ˚275.1 :ریښتینی زاویه °0.4 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Samdrup Jongkhar Dzongkhag, Distrito de Samdrup Jongkhar, Dzongkhag Samdrup Jongkhar, Samdrup, Samdrup Jongkhar, Samdrup Jongkhar District, Samdrup Jongkhari ringkond