د لمانځه وختونه Mayo-Rey

CM / North / Mayo-Rey

قبلہ زاویہ Mayo-Rey

N E S W

قبلہ زاویہ Mayo-Rey

°58.5 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Mayo-Rey, North: °58.5 :د کمپاس زاویه ˚58.5 :ریښتینی زاویه °-0.1 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Mayo-Rey

د لمانځه وختونه Mayo Djinvaké, (Mayo Djinvake)
د لمانځه وختونه Mayo Dinter