د لمانځه وختونه West Region

CM / West / West Region

قبلہ زاویہ West Region

N E S W

قبلہ زاویہ West Region

°59 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ West Region, West: °59 :د کمپاس زاویه ˚57.8 :ریښتینی زاویه °1.2 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

West Region, Ouest, Province de l'Ouest, Province de l’Ouest, Region de l'Ouest, Région de l’Ouest, West, West Province

د لمانځه وختونه Mfesset
د لمانځه وختونه Moum
د لمانځه وختونه Toukwop
د لمانځه وختونه Ntanyet
د لمانځه وختونه Nketloum
د لمانځه وختونه Njimbouot I
د لمانځه وختونه Njimbouot II
د لمانځه وختونه Ngou’ongouo, (Ngou'ongouo)
د لمانځه وختونه Nkouonja
د لمانځه وختونه Ngantou
د لمانځه وختونه Foumbot
د لمانځه وختونه Ngwetsieu
د لمانځه وختونه Ndinbou
د لمانځه وختونه Pou’oloum, (Pou'oloum)