د لمانځه وختونه Provincia de Barahona

DO / Barahona / Provincia de Barahona

قبلہ زاویہ Provincia de Barahona

N E S W

قبلہ زاویہ Provincia de Barahona

°72.8 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Provincia de Barahona, Barahona: °72.8 :د کمپاس زاویه ˚62.5 :ریښتینی زاویه °10.3 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Provincia de Barahona, Barahona, Distrito de Barahona

د لمانځه وختونه Boca El Naranjo
د لمانځه وختونه Cañada Honda, (Canada Honda)
د لمانځه وختونه Arroyo Las Avispas
د لمانځه وختونه Mayi
د لمانځه وختونه La Péndula, (La Pendula)
د لمانځه وختونه La Grama
د لمانځه وختونه Cañada Canoa, (Canada Canoa)
د لمانځه وختونه La Cueva
د لمانځه وختونه Canoa
د لمانځه وختونه El Lechoso
د لمانځه وختونه Los Cacoses
د لمانځه وختونه Cañada Atravesada, (Canada Atravesada)
د لمانځه وختونه Cañada Blanca, (Canada Blanca)
د لمانځه وختونه Los Picaderos
د لمانځه وختونه Cañada Atravesada, (Canada Atravesada)
د لمانځه وختونه Loma El Aguacate
د لمانځه وختونه El Lechoso
د لمانځه وختونه Cañada La Gloria, (Canada La Gloria)
د لمانځه وختونه Los Hierros
د لمانځه وختونه El Aguacate
د لمانځه وختونه La Jo
د لمانځه وختونه Cañada Las Yayitas, (Canada Las Yayitas)
د لمانځه وختونه Los Hierros
د لمانځه وختونه Firme de Lucas
د لمانځه وختونه El Limo
د لمانځه وختونه Las Lajitas
د لمانځه وختونه La Poza
د لمانځه وختونه Canoa
د لمانځه وختونه La Grama
د لمانځه وختونه Firme de Lucas
د لمانځه وختونه Las Avispas
د لمانځه وختونه Teo
د لمانځه وختونه Boca El Naranjo
د لمانځه وختونه Cañada Honda, (Canada Honda)
د لمانځه وختونه Arroyo Las Avispas
د لمانځه وختونه El Puerto
د لمانځه وختونه El Caimoní, (El Caimoni)
د لمانځه وختونه Los Cacoses
د لمانځه وختونه Teo
د لمانځه وختونه Mayi
د لمانځه وختونه Cañada Las Yayitas, (Canada Las Yayitas)
د لمانځه وختونه El Caimoní, (El Caimoni)
د لمانځه وختونه Los Picaderos
د لمانځه وختونه Las Avispas
د لمانځه وختونه Loma Los Lirios
د لمانځه وختونه La Péndula, (La Pendula)
د لمانځه وختونه Los Hierros
د لمانځه وختونه El Higo
د لمانځه وختونه Cañada Canoa, (Canada Canoa)
د لمانځه وختونه Loma de La Jo
د لمانځه وختونه Loma El Aguacate
د لمانځه وختونه Los Hierros
د لمانځه وختونه La Cueva
د لمانځه وختونه El Firme