د لمانځه وختونه Villa Tapia

DO / Hermanas Mirabal / Villa Tapia

قبلہ زاویہ Villa Tapia

N E S W

قبلہ زاویہ Villa Tapia

°73.6 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Villa Tapia, Hermanas Mirabal: °73.6 :د کمپاس زاویه ˚62.7 :ریښتینی زاویه °10.9 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Villa Tapia

د لمانځه وختونه Sabana Angosta
د لمانځه وختونه Arroyo Estancia Vieja
د لمانځه وختونه La Jina
د لمانځه وختونه Arroyo Taitabón, (Arroyo Taitabon)
د لمانځه وختونه El Coco Número Dos, (El Coco Numero Dos)
د لمانځه وختونه Arroyo Las Ánimas, (Arroyo Las Animas)
د لمانځه وختونه Villa Tapia
د لمانځه وختونه El Tablón de Santa Ana, (El Tablon de Santa Ana)
د لمانځه وختونه Las Guázumas, (Las Guazumas)
د لمانځه وختونه La Ceiba
د لمانځه وختونه Polanco
د لمانځه وختونه Santa Ana
د لمانځه وختونه El Hospital
د لمانځه وختونه San José de Conuco, (San Jose de Conuco)
د لمانځه وختونه Toro Cenizo
د لمانځه وختونه Cañada El Hato, (Canada El Hato)
د لمانځه وختونه El Ranchito
د لمانځه وختونه El Hato
د لمانځه وختونه Arroyo Baltazar
د لمانځه وختونه Santa Ana Abajo
د لمانځه وختونه Cañada El Hato, (Canada El Hato)
د لمانځه وختونه Los Indios de Cenoví, (Los Indios de Cenovi)
د لمانځه وختونه El Hato