د لمانځه وختونه Guaymate

DO / La Romana / Guaymate

قبلہ زاویہ Guaymate

N E S W

قبلہ زاویہ Guaymate

°74.9 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Guaymate, La Romana: °74.9 :د کمپاس زاویه ˚63.4 :ریښتینی زاویه °11.6 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Guaymate, Guaimate

د لمانځه وختونه El Ochenta
د لمانځه وختونه Borinquen
د لمانځه وختونه Batey Número Veinticuatro y Media, (Batey Numero Veinticuatro y Media)
د لمانځه وختونه Batey Diecinueve
د لمانځه وختونه Batey Hoyo de Puerco
د لمانځه وختونه Batey Nigua
د لمانځه وختونه Guaymate
د لمانځه وختونه Batey San Isidro
د لمانځه وختونه Arroyo Guaymate
د لمانځه وختونه Batey Número Veinticinco, (Batey Numero Veinticinco)
د لمانځه وختونه Santa Rosa
د لمانځه وختونه Batey Chichí, (Batey Chichi)
د لمانځه وختونه San Morano
د لمانځه وختونه Batey Aletón, (Batey Aleton)
د لمانځه وختونه Batey Sabana de Chavón, (Batey Sabana de Chavon)
د لمانځه وختونه La Milagrosa
د لمانځه وختونه Batey Número Veintidós, (Batey Numero Veintidos)
د لمانځه وختونه Batey Santa María, (Batey Santa Maria)
د لمانځه وختونه Las Mercedes
د لمانځه وختونه Batey Nuevo
د لمانځه وختونه Batey Nuevo