د لمانځه وختونه Maimón

DO / Monseñor Nouel / Maimón

قبلہ زاویہ Maimón

N E S W

قبلہ زاویہ Maimón

°73.7 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Maimón, Monseñor Nouel: °73.7 :د کمپاس زاویه ˚62.8 :ریښتینی زاویه °10.9 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Maimón, Maimon

د لمانځه وختونه Arroyo Guayabal
د لمانځه وختونه Caño Ojo de Agua, (Cano Ojo de Agua)
د لمانځه وختونه El Cinco
د لمانځه وختونه Loma El Cumpié, (Loma El Cumpie)
د لمانځه وختونه Loma Mala
د لمانځه وختونه Los Mellizos
د لمانځه وختونه El Córbano, (El Corbano)
د لمانځه وختونه Hoja Ancha
د لمانځه وختونه El Pino
د لمانځه وختونه Arroyo Leonorita
د لمانځه وختونه Cañada Piedroso, (Canada Piedroso)
د لمانځه وختونه Arroyo Grande
د لمانځه وختونه Loma Mala
د لمانځه وختونه Río La Leonora, (Rio La Leonora)
د لمانځه وختونه El Dos
د لمانځه وختونه Batey Guano
د لمانځه وختونه Maimón, (Maimon)
د لمانځه وختونه Cañada Geronga, (Canada Geronga)
د لمانځه وختونه Arroyo Morrión, (Arroyo Morrion)
د لمانځه وختونه Sabana
د لمانځه وختونه Loma La Matica
د لمانځه وختونه La Sabana
د لمانځه وختونه Arroyo Vueltas
د لمانځه وختونه Loma La Leonora
د لمانځه وختونه Alto de Los Naranjos
د لمانځه وختونه Cañada Caño Prieto, (Canada Cano Prieto)
د لمانځه وختونه Loma El Gato
د لمانځه وختونه Piedra Blanca
د لمانځه وختونه Arroyo Managua
د لمانځه وختونه Loma Las Yagrumas
د لمانځه وختونه Caño El Café, (Cano El Cafe)