د لمانځه وختونه Provincia de Puerto Plata

DO / Puerto Plata / Provincia de Puerto Plata

قبلہ زاویہ Provincia de Puerto Plata

N E S W

قبلہ زاویہ Provincia de Puerto Plata

°73.2 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Provincia de Puerto Plata, Puerto Plata: °73.2 :د کمپاس زاویه ˚62.5 :ریښتینی زاویه °10.8 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Provincia de Puerto Plata, Distrito Puerto Plata, Puerto Plata

د لمانځه وختونه Sabana del Corozo
د لمانځه وختونه Arroyo El Caballo
د لمانځه وختونه El Corozal
د لمانځه وختونه Piedra de Candela
د لمانځه وختونه Cañada Malmaria, (Canada Malmaria)
د لمانځه وختونه San Marcos Arriba
د لمانځه وختونه Cañada Grande, (Canada Grande)
د لمانځه وختونه El Gallo
د لمانځه وختونه La Loma de Corozo
د لمانځه وختونه La Sabana
د لمانځه وختونه Cerro La Gata
د لمانځه وختونه La Aguadita
د لمانځه وختونه La Gata
د لمانځه وختونه El Alto de la Loma
د لمانځه وختونه Cañada Naranjito, (Canada Naranjito)
د لمانځه وختونه Río Barrabás, (Rio Barrabas)
د لمانځه وختونه Loma La Guardarraya
د لمانځه وختونه Barrabás, (Barrabas)
د لمانځه وختونه El Cupey
د لمانځه وختونه El Gallo Abajo
د لمانځه وختونه Los Yiyos
د لمانځه وختونه Los Manantiales
د لمانځه وختونه Loma El Gallo
د لمانځه وختونه Arroyo Los Guayuyos
د لمانځه وختونه Arroyo El Chorro
د لمانځه وختونه Cañada El Gallo, (Canada El Gallo)
د لمانځه وختونه La Berenjena
د لمانځه وختونه Pico Isabel de Torres
د لمانځه وختونه Los Pomos
د لمانځه وختونه Isabel de Torres National Park
د لمانځه وختونه Naranjo Chino
د لمانځه وختونه Arroyo Malo
د لمانځه وختونه El Gallo Arriba
د لمانځه وختونه Arroyo Corozal
د لمانځه وختونه Arroyo Blanco