د لمانځه وختونه Cambita Garabitos

DO / San Cristóbal / Cambita Garabitos

قبلہ زاویہ Cambita Garabitos

N E S W

قبلہ زاویہ Cambita Garabitos

°73.8 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Cambita Garabitos, San Cristóbal: °73.8 :د کمپاس زاویه ˚62.9 :ریښتینی زاویه °10.9 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Cambita Garabitos, Cambita Garabito

د لمانځه وختونه Arroyo Lindo
د لمانځه وختونه Mano Matuey Abajo
د لمانځه وختونه Loma El Escuchadero
د لمانځه وختونه La Cuchilla del Limón, (La Cuchilla del Limon)
د لمانځه وختونه Río Mano Matuey, (Rio Mano Matuey)
د لمانځه وختونه Cañada La Piedra, (Canada La Piedra)
د لمانځه وختونه La Cabirma
د لمانځه وختونه Las Cuevas
د لمانځه وختونه La Cabirma de La Loma
د لمانځه وختونه El Limón, (El Limon)
د لمانځه وختونه Arroyo Galón, (Arroyo Galon)
د لمانځه وختونه La Jina Marcada
د لمانځه وختونه Mano Matuey Arriba
د لمانځه وختونه La Boca de Mano Matuey
د لمانځه وختونه Los Bajos de Río, (Los Bajos de Rio)
د لمانځه وختونه Arroyo La Vaca
د لمانځه وختونه Miguel
د لمانځه وختونه Galán, (Galan)
د لمانځه وختونه Arroyo Maluco
د لمانځه وختونه El Majagual
د لمانځه وختونه La Valvacoa
د لمانځه وختونه La Yabacoa
د لمانځه وختونه Loma El Alto de las Tres Veredas
د لمانځه وختونه La Jina Marcada
د لمانځه وختونه El Alto de la Piña, (El Alto de la Pina)
د لمانځه وختونه Las Tres Veredas
د لمانځه وختونه Pancholo
د لمانځه وختونه La Palmita
د لمانځه وختونه Loma El Alto de la Piña, (Loma El Alto de la Pina)
د لمانځه وختونه Loma La Yabacoa
د لمانځه وختونه Zumbí, (Zumbi)
د لمانځه وختونه La Guardia
د لمانځه وختونه Loma La Yabacoa
د لمانځه وختونه El Alto de la Piña, (El Alto de la Pina)
د لمانځه وختونه La Valvacoa
د لمانځه وختونه La Toma
د لمانځه وختونه Los Anones
د لمانځه وختونه Arroyo Mingo
د لمانځه وختونه Arroyo Los Anones
د لمانځه وختونه Loma Lechoso
د لمانځه وختونه Loma El Alto de la Piña, (Loma El Alto de la Pina)
د لمانځه وختونه Loma del Bejucal
د لمانځه وختونه La Yabacoa
د لمانځه وختونه Arroyo Mingo
د لمانځه وختونه La Cebolla
د لمانځه وختونه Arroyo Gramoso
د لمانځه وختونه El Toro
د لمانځه وختونه Loma Los Anones
د لمانځه وختونه Arroyo María, (Arroyo Maria)
د لمانځه وختونه Loma La Toma
د لمانځه وختونه Arroyo Valentín, (Arroyo Valentin)
د لمانځه وختونه Valentín, (Valentin)
د لمانځه وختونه La Rinconada
د لمانځه وختونه Arroyo Galón, (Arroyo Galon)
د لمانځه وختونه El Limón, (El Limon)
د لمانځه وختونه Cañada La Piedra, (Canada La Piedra)
د لمانځه وختونه Arroyo Majagual
د لمانځه وختونه El Zumbí, (El Zumbi)
د لمانځه وختونه Arroyo Gramoso
د لمانځه وختونه Arroyo María, (Arroyo Maria)
د لمانځه وختونه Arroyo Maluco
د لمانځه وختونه Arroyo Hoyo
د لمانځه وختونه Las Coles