د لمانځه وختونه San Pedro de Macorís

DO / San Pedro de Macorís / San Pedro de Macorís

قبلہ زاویہ San Pedro de Macorís

N E S W

قبلہ زاویہ San Pedro de Macorís

°74.6 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ San Pedro de Macorís, San Pedro de Macorís: °74.6 :د کمپاس زاویه ˚63.3 :ریښتینی زاویه °11.4 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

San Pedro de Macorís, San Pedro de Macoris

د لمانځه وختونه La Puerta de Santa Fe
د لمانځه وختونه Coloncito
د لمانځه وختونه Esperanza
د لمانځه وختونه Coloncito
د لمانځه وختونه Batey Los Conucos
د لمانځه وختونه Ingenio Porvenir
د لمانځه وختونه La Belleza
د لمانځه وختونه Playa Sucia
د لمانځه وختونه Ortiz
د لمانځه وختونه San Pedro de Macorís, (San Pedro de Macoris)
د لمانځه وختونه La Inocencia
د لمانځه وختونه La Laura
د لمانځه وختونه Punta de Garza
د لمانځه وختونه Ortiz
د لمانځه وختونه Playa Sucia
د لمانځه وختونه La Inocencia
د لمانځه وختونه Alemán, (Aleman)
د لمانځه وختونه Punta de Garza
د لمانځه وختونه La Guinea
د لمانځه وختونه Punta Ellen
د لمانځه وختونه Punta Norte
د لمانځه وختونه Coloncito
د لمانځه وختونه Playa El Carey
د لمانځه وختونه Monte Adentro
د لمانځه وختونه Batey Rancho la Altagracia
د لمانځه وختونه Playa del Muerto
د لمانځه وختونه Punta Pescadero
د لمانځه وختونه San Pedro de Macoris Harbour
د لمانځه وختونه La Belleza
د لمانځه وختونه El Guano
د لمانځه وختونه El Peñón, (El Penon)
د لمانځه وختونه San Antón, (San Anton)
د لمانځه وختونه Rio Higuamo
د لمانځه وختونه Batey Rancho la Altagracia
د لمانځه وختونه Coloncito
د لمانځه وختونه Playa San Antón, (Playa San Anton)
د لمانځه وختونه El Tamarindo
د لمانځه وختونه La Laura
د لمانځه وختونه El Guano
د لمانځه وختونه Punta Bengali
د لمانځه وختونه La Punta
د لمانځه وختونه Punta Macorís, (Punta Macoris)
د لمانځه وختونه Punta Sur
د لمانځه وختونه Hueso Duro
د لمانځه وختونه La Isleta