د لمانځه وختونه Nzerekore Region

GN / Nzerekore / Nzerekore Region

قبلہ زاویہ Nzerekore Region

N E S W

قبلہ زاویہ Nzerekore Region

°74.9 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Nzerekore Region, Nzerekore: °74.9 :د کمپاس زاویه ˚68.7 :ریښتینی زاویه °6.2 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Nzerekore Region, Nzerekore, Nzérékoré

د لمانځه وختونه Subatano