د لمانځه وختونه Duyure

HN / Choluteca / Duyure

قبلہ زاویہ Duyure

N E S W

قبلہ زاویہ Duyure

°57.1 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Duyure, Choluteca: °57.1 :د کمپاس زاویه ˚57 :ریښتینی زاویه °0.1 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Duyure, Municipio de Duyure

د لمانځه وختونه Cerro Negro
د لمانځه وختونه Carrizal
د لمانځه وختونه Duyure
د لمانځه وختونه Cerro Grande
د لمانځه وختونه Cerro de Las Ceniceras
د لمانځه وختونه Cerro del Chivas
د لمانځه وختونه Jocote Agrio
د لمانځه وختونه Liraquí, (Liraqui)
د لمانځه وختونه Cerro Mitre
د لمانځه وختونه El Espinal
د لمانځه وختونه Cerro Rodadero
د لمانځه وختونه Cascabel
د لمانځه وختونه El Horno
د لمانځه وختونه Tierras Coloradas
د لمانځه وختونه El Zopilote
د لمانځه وختونه El Espinal