د لمانځه وختونه Morolica

HN / Choluteca / Morolica

قبلہ زاویہ Morolica

N E S W

قبلہ زاویہ Morolica

°57 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Morolica, Choluteca: °57 :د کمپاس زاویه ˚56.9 :ریښتینی زاویه °0.1 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Morolica, Municipio de Morolica

د لمانځه وختونه Quebrada de Colón, (Quebrada de Colon)
د لمانځه وختونه El Chupadero
د لمانځه وختونه Quebrada Guare
د لمانځه وختونه Las Delicias
د لمانځه وختونه Morolica
د لمانځه وختونه Cañas Bravas, (Canas Bravas)
د لمانځه وختونه El Chicharrón, (El Chicharron)
د لمانځه وختونه El Jocomico
د لمانځه وختونه Plan del Horno
د لمانځه وختونه Guare
د لمانځه وختونه Cerco de Piedras
د لمانځه وختونه El Porvenir
د لمانځه وختونه El Zopilote
د لمانځه وختونه La Manzana
د لمانځه وختونه Quebrada Cabildo
د لمانځه وختونه Quebrada Valone
د لمانځه وختونه El Carrizal
د لمانځه وختونه Cerro Grande
د لمانځه وختونه Río Texíguat, (Rio Texiguat)
د لمانځه وختونه Cuisca
د لمانځه وختونه El Quiquisque
د لمانځه وختونه Los Cedros
د لمانځه وختونه Quebrada Honda
د لمانځه وختونه Lo de Fuego
د لمانځه وختونه Pasaquina
د لمانځه وختونه La Pita
د لمانځه وختونه El Cacao
د لمانځه وختونه Cerro Suncuncaire
د لمانځه وختونه El Tule
د لمانځه وختونه La Queserita
د لمانځه وختونه Las Pilas