د لمانځه وختونه San Agustín

HN / Copán / San Agustín

قبلہ زاویہ San Agustín

N E S W

قبلہ زاویہ San Agustín

°54.5 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ San Agustín, Copán: °54.5 :د کمپاس زاویه ˚55.3 :ریښتینی زاویه °-0.9 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

San Agustín, San Agustin, Municipio de San Agustin, Municipio de San Agustín

د لمانځه وختونه San Agustín, (San Agustin)
د لمانځه وختونه El Carrizal
د لمانځه وختونه Quebrada Agua Amarilla
د لمانځه وختونه El Descombro
د لمانځه وختونه La Ceiba
د لمانځه وختونه Debajiados
د لمانځه وختونه La Lima
د لمانځه وختونه Mar Azul
د لمانځه وختونه Carrizal
د لمانځه وختونه Sierra Gallinero