د لمانځه وختونه San Pedro de Copán

HN / Copán / San Pedro de Copán

قبلہ زاویہ San Pedro de Copán

N E S W

قبلہ زاویہ San Pedro de Copán

°54.7 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ San Pedro de Copán, Copán: °54.7 :د کمپاس زاویه ˚55.5 :ریښتینی زاویه °-0.8 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

San Pedro de Copán, San Pedro de Copan

د لمانځه وختونه El Plan de Yaunara
د لمانځه وختونه Las Capucas
د لمانځه وختونه Río Julalgua, (Rio Julalgua)
د لمانځه وختونه Quebrada La Quesera
د لمانځه وختونه Montaña de Yaunara, (Montana de Yaunara)
د لمانځه وختونه El Higón, (El Higon)
د لمانځه وختونه Quebrada El Hinjerto
د لمانځه وختونه Planes de Arriba
د لمانځه وختونه Chile
د لمانځه وختونه Los Zorrillos
د لمانځه وختونه Montaña de Capucas, (Montana de Capucas)
د لمانځه وختونه Las Capucas
د لمانځه وختونه Cerro Las Piedras
د لمانځه وختونه El Guayabo
د لمانځه وختونه Celaque
د لمانځه وختونه Pashapa
د لمانځه وختونه Los Lesquines
د لمانځه وختونه Quebrada Honda
د لمانځه وختونه El Camalote
د لمانځه وختونه El Cidro
د لمانځه وختونه El Zapote
د لمانځه وختونه Quebrada del Yeso
د لمانځه وختونه Ajagual
د لمانځه وختونه Cerro Blanco
د لمانځه وختونه El Bálsamo, (El Balsamo)
د لمانځه وختونه El Matasano
د لمانځه وختونه Cerro Tenán, (Cerro Tenan)
د لمانځه وختونه Banderillas
د لمانځه وختونه Cedros
د لمانځه وختونه Banderillas
د لمانځه وختونه Cedros
د لمانځه وختونه Cerro Tenán, (Cerro Tenan)