د لمانځه وختونه Soledad

HN / El Paraíso / Soledad

قبلہ زاویہ Soledad

N E S W

قبلہ زاویہ Soledad

°56.8 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Soledad, El Paraíso: °56.8 :د کمپاس زاویه ˚56.8 :ریښتینی زاویه °-0.1 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Soledad

د لمانځه وختونه Soledad
د لمانځه وختونه Río Cañas, (Rio Canas)
د لمانځه وختونه Quebrada de Albahaca
د لمانځه وختونه Los Chagüites, (Los Chaguites)
د لمانځه وختونه El Nacascolo
د لمانځه وختونه Casas Viejas
د لمانځه وختونه Quebrada Los Arrayanes
د لمانځه وختونه Las Casillas
د لمانځه وختونه El Terrero
د لمانځه وختونه La Rinconada
د لمانځه وختونه El Plan Grande
د لمانځه وختونه La Joya
د لمانځه وختونه Las Lagunetas
د لمانځه وختونه Las Quebradas
د لمانځه وختونه San Marcos
د لمانځه وختونه El Cacahuillo
د لمانځه وختونه Santa Cruz
د لمانځه وختونه El Tamarindo
د لمانځه وختونه Cerro Bonito
د لمانځه وختونه La Albahaca
د لمانځه وختونه El Castaño, (El Castano)
د لمانځه وختونه La Aceituna
د لمانځه وختونه Quebrada Honda
د لمانځه وختونه El Tortuguero
د لمانځه وختونه El Capulín, (El Capulin)
د لمانځه وختونه La Culebra
د لمانځه وختونه Casa Quemada
د لمانځه وختونه Piedra de Campana
د لمانځه وختونه Los Hatillos
د لمانځه وختونه El Dorado
د لمانځه وختونه El Rodeíto, (El Rodeito)
د لمانځه وختونه El Jícaro, (El Jicaro)
د لمانځه وختونه El Ocote
د لمانځه وختونه Quebrada El Gallo
د لمانځه وختونه El Rodeo
د لمانځه وختونه Huerta Vieja
د لمانځه وختونه La Paz
د لمانځه وختونه Cerro Canta Gallo
د لمانځه وختونه Cacahuillo
د لمانځه وختونه Samalaguaire
د لمانځه وختونه Canta Gallo
د لمانځه وختونه Quebrada de Agua
د لمانځه وختونه El Noque
د لمانځه وختونه El Talpetate
د لمانځه وختونه El Rodeo
د لمانځه وختونه Cerro Bonito
د لمانځه وختونه El Tamarindo
د لمانځه وختونه Las Marías, (Las Marias)
د لمانځه وختونه Tierra Colorada
د لمانځه وختونه El Moray
د لمانځه وختونه Paso de Los López, (Paso de Los Lopez)
د لمانځه وختونه Quebrada Arriba
د لمانځه وختونه Quebrada de Agua
د لمانځه وختونه El Terrero
د لمانځه وختونه Los Hatillos
د لمانځه وختونه Chagüite Grande, (Chaguite Grande)
د لمانځه وختونه El Tapiado
د لمانځه وختونه La Ceiba
د لمانځه وختونه El Centro
د لمانځه وختونه El Hatillo
د لمانځه وختونه El Nacascole
د لمانځه وختونه San Diego
د لمانځه وختونه La Lumbrera
د لمانځه وختونه Plan de Enmedio
د لمانځه وختونه Managua
د لمانځه وختونه El Zapote
د لمانځه وختونه Quebrada Arriba
د لمانځه وختونه La Travesía, (La Travesia)
د لمانځه وختونه Las Marías, (Las Marias)
د لمانځه وختونه Corral Viejo
د لمانځه وختونه La Travesía, (La Travesia)
د لمانځه وختونه Agua Zarca
د لمانځه وختونه El Llano
د لمانځه وختونه El Tejar
د لمانځه وختونه San Marcos
د لمانځه وختونه El Bajío, (El Bajio)
د لمانځه وختونه El Carrizal
د لمانځه وختونه Macuelizo
د لمانځه وختونه Pelaboca
د لمانځه وختونه El Terrero
د لمانځه وختونه Agua Dulce
د لمانځه وختونه El Salamar
د لمانځه وختونه Agua Zarca
د لمانځه وختونه El Cerro Bonito
د لمانځه وختونه Paso de Los López, (Paso de Los Lopez)
د لمانځه وختونه Quebrada Las Piñas, (Quebrada Las Pinas)
د لمانځه وختونه San Lorenzo
د لمانځه وختونه Sonid
د لمانځه وختونه Tierra Colorada
د لمانځه وختونه Canta Gallo
د لمانځه وختونه Mata Palo
د لمانځه وختونه Quebrada El Cacao
د لمانځه وختونه El Guajiniquil
د لمانځه وختونه Samalaguaire
د لمانځه وختونه Quebrada de Agua
د لمانځه وختونه Cerro Ojo de Agua
د لمانځه وختونه Quebrada El Quebradón, (Quebrada El Quebradon)
د لمانځه وختونه Quebrada de Agua
د لمانځه وختونه Quebrada de La Culebra
د لمانځه وختونه Quebrada de Las Marías, (Quebrada de Las Marias)