د لمانځه وختونه Alubarén

HN / Francisco Morazán / Alubarén

قبلہ زاویہ Alubarén

N E S W

قبلہ زاویہ Alubarén

°56.3 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Alubarén, Francisco Morazán: °56.3 :د کمپاس زاویه ˚56.6 :ریښتینی زاویه °-0.2 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Alubarén, Alubaren, Municipio de Alubaren, Municipio de Alubarén

د لمانځه وختونه La Cueva
د لمانځه وختونه Río Arriba, (Rio Arriba)
د لمانځه وختونه Las Mesetas
د لمانځه وختونه Quebrada Los Godoyes
د لمانځه وختونه Quebrada La Conga
د لمانځه وختونه Río El Brazuelo, (Rio El Brazuelo)
د لمانځه وختونه Las Honduras
د لمانځه وختونه La Manzanilla
د لمانځه وختونه Cerro Camarón, (Cerro Camaron)
د لمانځه وختونه El Papalón, (El Papalon)
د لمانځه وختونه Laguna Seca
د لمانځه وختونه Cerro El Tizate
د لمانځه وختونه Portillo Camarón, (Portillo Camaron)
د لمانځه وختونه Alubarén, (Alubaren)
د لمانځه وختونه Las Mesas
د لمانځه وختونه Quebrada Mala Laja
د لمانځه وختونه Mal País, (Mal Pais)
د لمانځه وختونه Fila de Las Mesas
د لمانځه وختونه Quebrada Tatare
د لمانځه وختونه El Tizate
د لمانځه وختونه Agua Escondida
د لمانځه وختونه Cacagua
د لمانځه وختونه Calicanto
د لمانځه وختونه El Caragual
د لمانځه وختونه El Guajiniquil
د لمانځه وختونه El Guapinol
د لمانځه وختونه El Limón, (El Limon)
د لمانځه وختونه El Portillo
د لمانځه وختونه El Portillo Blanco
د لمانځه وختونه El Rodeo
د لمانځه وختونه El Sombrerito
د لمانځه وختونه El Zopilote
د لمانځه وختونه Gualaupito
د لمانځه وختونه Humul
د لمانځه وختونه La Montañita, (La Montanita)
د لمانځه وختونه Los Llanos de Mandasta
د لمانځه وختونه Malagua
د لمانځه وختونه Mandastá, (Mandasta)
د لمانځه وختونه Tatare
د لمانځه وختونه Piedra Parada
د لمانځه وختونه La Olla
د لمانځه وختونه La Ciénaga, (La Cienaga)
د لمانځه وختونه Quebrada Camarón, (Quebrada Camaron)
د لمانځه وختونه Cerro de Guachipilín, (Cerro de Guachipilin)
د لمانځه وختونه Quebrada Mal País, (Quebrada Mal Pais)
د لمانځه وختونه Las Flores
د لمانځه وختونه El Tablón, (El Tablon)
د لمانځه وختونه Valle de Olanchito
د لمانځه وختونه Las Placitas
د لمانځه وختونه Valle de Olanchito
د لمانځه وختونه Laguna Seca
د لمانځه وختونه Mala Laja
د لمانځه وختونه El Apinte
د لمانځه وختونه Quebrada Camarón, (Quebrada Camaron)
د لمانځه وختونه Aldea La Concepción, (Aldea La Concepcion)
د لمانځه وختونه Cerro Toro
د لمانځه وختونه El Hatillo
د لمانځه وختونه Las Mesas
د لمانځه وختونه Mala Laja
د لمانځه وختونه Cerro Justina
د لمانځه وختونه El Carreto
د لمانځه وختونه Cerro Tecuantepe
د لمانځه وختونه Las Flores
د لمانځه وختونه El Cerro
د لمانځه وختونه Quebrada Cerro del Toro
د لمانځه وختونه Cerro Carranceado
د لمانځه وختونه Cuchilla de La Laja Tendida
د لمانځه وختونه Cerro El Divisadero
د لمانځه وختونه El Apinte
د لمانځه وختونه Quebrada Mala Laja
د لمانځه وختونه Quebrada Arriba
د لمانځه وختونه El Zapote
د لمانځه وختونه Cerro Camarón, (Cerro Camaron)
د لمانځه وختونه El Espinal
د لمانځه وختونه Los Godoyes
د لمانځه وختونه Portillo Camarón, (Portillo Camaron)
د لمانځه وختونه Cerro Toro
د لمانځه وختونه Agua Escondida
د لمانځه وختونه Cacagua
د لمانځه وختونه Calicanto
د لمانځه وختونه El Caragual
د لمانځه وختونه El Guajiniquil
د لمانځه وختونه El Guapinol
د لمانځه وختونه El Limón, (El Limon)
د لمانځه وختونه El Portillo
د لمانځه وختونه El Portillo Blanco
د لمانځه وختونه El Rodeo
د لمانځه وختونه El Sombrerito
د لمانځه وختونه El Zopilote
د لمانځه وختونه Gualaupito
د لمانځه وختونه Humul
د لمانځه وختونه La Montañita, (La Montanita)
د لمانځه وختونه Los Llanos de Mandasta
د لمانځه وختونه Malagua
د لمانځه وختونه Mandastá, (Mandasta)
د لمانځه وختونه Quebrada del Ojustal
د لمانځه وختونه La Olla
د لمانځه وختونه Cerro El Tizate
د لمانځه وختونه Quebrada El Potrero
د لمانځه وختونه Los Guasimos