د لمانځه وختونه La Venta

HN / Francisco Morazán / La Venta

قبلہ زاویہ La Venta

N E S W

قبلہ زاویہ La Venta

°56.5 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ La Venta, Francisco Morazán: °56.5 :د کمپاس زاویه ˚56.7 :ریښتینی زاویه °-0.1 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

La Venta, Municipio de La Venta

د لمانځه وختونه Villa Ester
د لمانځه وختونه Cerro Grande
د لمانځه وختونه Las Pilas
د لمانځه وختونه El Hato
د لمانځه وختونه El Portillo del Lobo
د لمانځه وختونه Los Alamos
د لمانځه وختونه Sabana Verde
د لمانځه وختونه Cerro Quiebramula
د لمانځه وختونه Las Pilitas
د لمانځه وختونه El Terrero
د لمانځه وختونه Agua Fría, (Agua Fria)
د لمانځه وختونه Las Lajas
د لمانځه وختونه Opimuca
د لمانځه وختونه El Mozotal
د لمانځه وختونه Buena Vista
د لمانځه وختونه El Despoblado
د لمانځه وختونه El Bombón, (El Bombon)
د لمانځه وختونه Jocomico
د لمانځه وختونه El Hato
د لمانځه وختونه La Mesita
د لمانځه وختونه El Algodonal
د لمانځه وختونه El Capitán, (El Capitan)
د لمانځه وختونه El Corozo
د لمانځه وختونه San Jorge
د لمانځه وختونه El Coyolar
د لمانځه وختونه La Joya
د لمانځه وختونه Los Amates
د لمانځه وختونه La Venta
د لمانځه وختونه Cerro Calaire
د لمانځه وختونه Güilupe, (Guilupe)
د لمانځه وختونه Saca de Agua
د لمانځه وختونه Cerro La Mesa
د لمانځه وختونه La Herradura
د لمانځه وختونه La Cañada, (La Canada)
د لمانځه وختونه El Porvenir
د لمانځه وختونه Ojos de Agua
د لمانځه وختونه El Junquillo
د لمانځه وختونه Monte Grande
د لمانځه وختونه La Ramada
د لمانځه وختونه Los Almendros
د لمانځه وختونه Los Tablones
د لمانځه وختونه El Tablón, (El Tablon)
د لمانځه وختونه Los Camarones
د لمانځه وختونه Cerro Plan Grande
د لمانځه وختونه Cerro Las Playitas
د لمانځه وختونه Las Uvas
د لمانځه وختونه El Alto
د لمانځه وختونه Quebrada Las Coreas
د لمانځه وختونه Río La Zonta, (Rio La Zonta)
د لمانځه وختونه Portillo El Guayabo
د لمانځه وختونه Quebrada El Hato
د لمانځه وختونه Palo Verde
د لمانځه وختونه Quebrada La Quebradona
د لمانځه وختونه Cerro Grande