د لمانځه وختونه Nueva Armenia

HN / Francisco Morazán / Nueva Armenia

قبلہ زاویہ Nueva Armenia

N E S W

قبلہ زاویہ Nueva Armenia

°56.7 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Nueva Armenia, Francisco Morazán: °56.7 :د کمپاس زاویه ˚56.7 :ریښتینی زاویه °0 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Nueva Armenia, Municipio de Nueva Armenia

د لمانځه وختونه Pie de La Cuesta
د لمانځه وختونه Nueva Armenia
د لمانځه وختونه Río El Coyolar, (Rio El Coyolar)
د لمانځه وختونه Quebrada Boquerón, (Quebrada Boqueron)
د لمانځه وختونه Quebrada Ocotalillo
د لمانځه وختونه Cerro El Tizatal
د لمانځه وختونه Quebrada El Quebradón, (Quebrada El Quebradon)
د لمانځه وختونه Ocotillo
د لمانځه وختونه La Jagua
د لمانځه وختونه Los Pozos
د لمانځه وختونه Quebrada Los Pozos
د لمانځه وختونه Río Coyolón, (Rio Coyolon)
د لمانځه وختونه Cerro El Ocotillo
د لمانځه وختونه Las Trojas
د لمانځه وختونه Cerro Quebrado
د لمانځه وختونه Cerro La Mina
د لمانځه وختونه Cerro de Flores
د لمانځه وختونه El Terrero
د لمانځه وختونه Cerro Capire
د لمانځه وختونه Jalteva
د لمانځه وختونه Llanos de Arimarica
د لمانځه وختونه Cerro Jalteva
د لمانځه وختونه Los Cedritos
د لمانځه وختونه Río Armenia, (Rio Armenia)
د لمانځه وختونه Potrerillos
د لمانځه وختونه Río Texíguat, (Rio Texiguat)
د لمانځه وختونه Cerro La Campana
د لمانځه وختونه El Chaparro
د لمانځه وختونه El Pescado
د لمانځه وختونه Cerro Jocomico
د لمانځه وختونه Las Sabanas
د لمانځه وختونه Vara de Roble
د لمانځه وختونه El Banco
د لمانځه وختونه Cerro La Minita
د لمانځه وختونه El Pescado
د لمانځه وختونه Mancanto
د لمانځه وختونه Las Milpitas
د لمانځه وختونه El Raicero
د لمانځه وختونه Mancanto
د لمانځه وختونه Cerro Los Coyotes
د لمانځه وختونه La Mesilla
د لمانځه وختونه Las Marías, (Las Marias)
د لمانځه وختونه Río Adurasta, (Rio Adurasta)
د لمانځه وختونه Quebrada El Zanjon
د لمانځه وختونه Río Texíguat, (Rio Texiguat)
د لمانځه وختونه Río Armenia, (Rio Armenia)
د لمانځه وختونه El Zapote
د لمانځه وختونه Quebrada Jalteva
د لمانځه وختونه Tujupí, (Tujupi)
د لمانځه وختونه Quebrada El Zanjon