د لمانځه وختونه Orica

قبلہ زاویہ Orica

N E S W

قبلہ زاویہ Orica

°56.6 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Orica, Francisco Morazán: °56.6 :د کمپاس زاویه ˚56.4 :ریښتینی زاویه °0.2 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Orica, Municipio de Orica

د لمانځه وختونه Río Arriba, (Rio Arriba)
د لمانځه وختونه Quebrada Mirapeste
د لمانځه وختونه Cerro Cañas, (Cerro Canas)
د لمانځه وختونه Joya de Quebrachos
د لمانځه وختونه Miralda
د لمانځه وختونه San Francisco
د لمانځه وختونه El Potrero
د لمانځه وختونه Guarabuquí, (Guarabuqui)
د لمانځه وختونه Cerro Gordo
د لمانځه وختونه La Casita
د لمانځه وختونه La Galera
د لمانځه وختونه Cerro Ruda
د لمانځه وختونه Tribu Jicaques