د لمانځه وختونه San Juan de Flores

HN / Francisco Morazán / San Juan de Flores

قبلہ زاویہ San Juan de Flores

N E S W

قبلہ زاویہ San Juan de Flores

°56.8 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ San Juan de Flores, Francisco Morazán: °56.8 :د کمپاس زاویه ˚56.6 :ریښتینی زاویه °0.2 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

San Juan de Flores, Municipio de San Juan de Flores

د لمانځه وختونه Quebrada Jute
د لمانځه وختونه El Zarzal
د لمانځه وختونه Cofradía, (Cofradia)
د لمانځه وختونه Yamaguare
د لمانځه وختونه Cerro Charcos
د لمانځه وختونه Higuerito
د لمانځه وختونه Cerro Picacho
د لمانځه وختونه Quebrada Liquitimaya