د لمانځه وختونه Santa Lucía

HN / Francisco Morazán / Santa Lucía

قبلہ زاویہ Santa Lucía

N E S W

قبلہ زاویہ Santa Lucía

°56.7 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Santa Lucía, Francisco Morazán: °56.7 :د کمپاس زاویه ˚56.6 :ریښتینی زاویه °0.1 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Santa Lucía, Santa Lucia, Municipio de Santa Lucia, Municipio de Santa Lucía

د لمانځه وختونه Montaña de Los Lagos, (Montana de Los Lagos)
د لمانځه وختونه Montaña Grande, (Montana Grande)
د لمانځه وختونه El Chimbo
د لمانځه وختونه La Cuadrilla
د لمانځه وختونه Agua Podrida
د لمانځه وختونه El Sauce
د لمانځه وختونه Los Lagos
د لمانځه وختونه El Manto
د لمانځه وختونه La Crucita
د لمانځه وختونه Sarabanda
د لمانځه وختونه La Pancha
د لمانځه وختونه Los Cariños, (Los Carinos)
د لمانځه وختونه Los Encinos
د لمانځه وختونه Túnel El Carrizal, (Tunel El Carrizal)
د لمانځه وختونه El País, (El Pais)
د لمانځه وختونه La Loma Alta Sur
د لمانځه وختونه La Sabaneta
د لمانځه وختونه Santa Lucía, (Santa Lucia)
د لمانځه وختونه Las Cañadas, (Las Canadas)
د لمانځه وختونه Montaña de Los Lagos, (Montana de Los Lagos)
د لمانځه وختونه Las Cañadas, (Las Canadas)
د لمانځه وختونه Quebrada El Chimbo
د لمانځه وختونه La Ciénaga, (La Cienaga)
د لمانځه وختونه Acueducto Las Trojas
د لمانځه وختونه San Juan
د لمانځه وختونه El Rodeo
د لمانځه وختونه Cerro Grande
د لمانځه وختونه Cerro Canta Gallo
د لمانځه وختونه El Edén, (El Eden)