د لمانځه وختونه Ahuas

HN / Gracias a Dios / Ahuas

قبلہ زاویہ Ahuas

N E S W

قبلہ زاویہ Ahuas

°59.3 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Ahuas, Gracias a Dios: °59.3 :د کمپاس زاویه ˚57.5 :ریښتینی زاویه °1.9 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Ahuas, AHS

د لمانځه وختونه Auas
د لمانځه وختونه Río Cruta, (Rio Cruta)
د لمانځه وختونه Paptalaya