د لمانځه وختونه Villeda Morales

HN / Gracias a Dios / Villeda Morales

قبلہ زاویہ Villeda Morales

N E S W

قبلہ زاویہ Villeda Morales

°60.5 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Villeda Morales, Gracias a Dios: °60.5 :د کمپاس زاویه ˚58.1 :ریښتینی زاویه °2.4 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Villeda Morales, Ramon Villeda Morales, Ramón Villeda Morales

د لمانځه وختونه Karasunta
د لمانځه وختونه Isla de Paismuna
د لمانځه وختونه Titi
د لمانځه وختونه Tusidaksa
د لمانځه وختونه El Benk
د لمانځه وختونه Benk