د لمانځه وختونه Jesús de Otoro

HN / Intibucá / Jesús de Otoro

قبلہ زاویہ Jesús de Otoro

N E S W

قبلہ زاویہ Jesús de Otoro

°55.6 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Jesús de Otoro, Intibucá: °55.6 :د کمپاس زاویه ˚56 :ریښتینی زاویه °-0.4 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Jesús de Otoro, Jesus de Otoro, Municipio de Jesus de Otoro, Municipio de Jesús de Otoro

د لمانځه وختونه El Matasano
د لمانځه وختونه Las Ventanas
د لمانځه وختونه Río de Cumes, (Rio de Cumes)
د لمانځه وختونه Río Naranjo, (Rio Naranjo)
د لمانځه وختونه Quebrada Agua
د لمانځه وختونه Quebrada La Hacienda
د لمانځه وختونه Quebrada Pacaya
د لمانځه وختونه San Marcos
د لمانځه وختونه Casas Viejas
د لمانځه وختونه El Ciprés, (El Cipres)
د لمانځه وختونه La Chapina
د لمانځه وختونه Las Casitas
د لمانځه وختونه Las Cruces
د لمانځه وختونه El Junquillo
د لمانځه وختونه Piedras Negras
د لمانځه وختونه Quebrada Puente de Piedra
د لمانځه وختونه Tatumbla
د لمانځه وختونه Ojo de Agua