د لمانځه وختونه Cane

HN / La Paz / Cane

قبلہ زاویہ Cane

N E S W

قبلہ زاویہ Cane

°56 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Cane, La Paz: °56 :د کمپاس زاویه ˚56.2 :ریښتینی زاویه °-0.3 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Cane, Municipio de Cane

د لمانځه وختونه Humuya
د لمانځه وختونه Cane
د لمانځه وختونه La Calera
د لمانځه وختونه Cantón, (Canton)
د لمانځه وختونه Chantón, (Chanton)
د لمانځه وختونه El Carrizal
د لمانځه وختونه Cerro Las Cabras
د لمانځه وختونه Río Chinchiguara, (Rio Chinchiguara)
د لمانځه وختونه Río Moloa, (Rio Moloa)
د لمانځه وختونه La Cañada, (La Canada)
د لمانځه وختونه Río Chinchiguara, (Rio Chinchiguara)
د لمانځه وختونه Río Moloa, (Rio Moloa)
د لمانځه وختونه La Cañada, (La Canada)
د لمانځه وختونه Cerro Masica
د لمانځه وختونه Potrerillos
د لمانځه وختونه Jesús, (Jesus)
د لمانځه وختونه Yampa
د لمانځه وختونه Cerro Plan del Horno
د لمانځه وختونه Cerro El Zapote
د لمانځه وختونه La Calera
د لمانځه وختونه Cerro de las Lomas
د لمانځه وختونه Los Calates
د لمانځه وختونه Piedra Chata
د لمانځه وختونه Río San Miguel, (Rio San Miguel)
د لمانځه وختونه Humuya
د لمانځه وختونه Cerro Buena Vista
د لمانځه وختونه Cerro Ocote Chingo
د لمانځه وختونه Cantón, (Canton)
د لمانځه وختونه Chantón, (Chanton)
د لمانځه وختونه El Carrizal
د لمانځه وختونه Cerro Las Cabras
د لمانځه وختونه Cane
د لمانځه وختونه Humuya
د لمانځه وختونه Jesús, (Jesus)
د لمانځه وختونه Yampa
د لمانځه وختونه La Calera
د لمانځه وختونه La Paz
د لمانځه وختونه Río Chinchiguara, (Rio Chinchiguara)
د لمانځه وختونه Río Moloa, (Rio Moloa)
د لمانځه وختونه Río Soluteca, (Rio Soluteca)
د لمانځه وختونه Río San Miguel, (Rio San Miguel)
د لمانځه وختونه Las Calabazas
د لمانځه وختونه Cerro Pacheco
د لمانځه وختونه La Paz
د لمانځه وختونه Cerro Cacao
د لمانځه وختونه Quebrada de Masica
د لمانځه وختونه Río Mura, (Rio Mura)
د لمانځه وختونه Cerro Grande
د لمانځه وختونه Las Joyas
د لمانځه وختونه Río Chiquinguara, (Rio Chiquinguara)
د لمانځه وختونه Cerro Buena Vista
د لمانځه وختونه Cerro Ocote Chingo
د لمانځه وختونه Las Calabazas
د لمانځه وختونه Cerro Pacheco