د لمانځه وختونه Guajiquiro

HN / La Paz / Guajiquiro

قبلہ زاویہ Guajiquiro

N E S W

قبلہ زاویہ Guajiquiro

°55.9 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Guajiquiro, La Paz: °55.9 :د کمپاس زاویه ˚56.3 :ریښتینی زاویه °-0.3 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Guajiquiro, Municipio de Guajiquiro

د لمانځه وختونه Crucita
د لمانځه وختونه Cerro Potrerito
د لمانځه وختونه San Bartolo
د لمانځه وختونه Anonas
د لمانځه وختونه Potrerito
د لمانځه وختونه San Francisco
د لمانځه وختونه Pueblo Nuevo
د لمانځه وختونه Delicias
د لمانځه وختونه Cerro San Antonio
د لمانځه وختونه Flores
د لمانځه وختونه Jícaro, (Jicaro)
د لمانځه وختونه Cerro Cusuco
د لمانځه وختونه San Pedro
د لمانځه وختونه Testeca
د لمانځه وختونه Maguara
د لمانځه وختونه Quilito
د لمانځه وختونه Santo Cristo
د لمانځه وختونه Las Flores
د لمانځه وختونه Las Vegas del Paraíso, (Las Vegas del Paraiso)
د لمانځه وختونه Río Pavas, (Rio Pavas)
د لمانځه وختونه San Felipe