د لمانځه وختونه Santa María

HN / La Paz / Santa María

قبلہ زاویہ Santa María

N E S W

قبلہ زاویہ Santa María

°55.7 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Santa María, La Paz: °55.7 :د کمپاس زاویه ˚56.1 :ریښتینی زاویه °-0.4 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Santa María, Santa Maria, Municipio de Santa Maria, Municipio de Santa María

د لمانځه وختونه Las Crucitas
د لمانځه وختونه Quebrada del Cirueco
د لمانځه وختونه Quebrada Piedras
د لمانځه وختونه Marcazapa
د لمانځه وختونه Los Planes
د لمانځه وختونه Las Delicias
د لمانځه وختونه Santa María, (Santa Maria)
د لمانځه وختونه Quebrada de Caña, (Quebrada de Cana)
د لمانځه وختونه El Ocotal
د لمانځه وختونه Quebrada Las Vueltas
د لمانځه وختونه Quebrada de las Piñas, (Quebrada de las Pinas)
د لمانځه وختونه San José, (San Jose)
د لمانځه وختونه Arenales
د لمانځه وختونه Agua Blanca
د لمانځه وختونه Las Estancias
د لمانځه وختونه Quebrada del Carrizal
د لمانځه وختونه Arenales
د لمانځه وختونه Quebrada Tule
د لمانځه وختونه Quebrada de las Piñas, (Quebrada de las Pinas)
د لمانځه وختونه San José, (San Jose)
د لمانځه وختونه Quebrada del Carrizal
د لمانځه وختونه Quebrada de Caña, (Quebrada de Cana)
د لمانځه وختونه El Ocotal
د لمانځه وختونه Quebrada Las Vueltas
د لمانځه وختونه Agua Blanca
د لمانځه وختونه Las Estancias