د لمانځه وختونه San Andrés

HN / Lempira / San Andrés

قبلہ زاویہ San Andrés

N E S W

قبلہ زاویہ San Andrés

°55.1 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ San Andrés, Lempira: °55.1 :د کمپاس زاویه ˚55.8 :ریښتینی زاویه °-0.7 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

San Andrés, San Andres

د لمانځه وختونه San José de Esquimpara, (San Jose de Esquimpara)
د لمانځه وختونه San Andrés, (San Andres)
د لمانځه وختونه El Con
د لمانځه وختونه El Guayabo
د لمانځه وختونه Mapitao
د لمانځه وختونه Azacualpa Montaña, (Azacualpa Montana)
د لمانځه وختونه Cidra
د لمانځه وختونه Congolón, (Congolon)
د لمانځه وختونه Paso de los Ríos, (Paso de los Rios)
د لمانځه وختونه Copantillo
د لمانځه وختونه Cerro Pájaro, (Cerro Pajaro)
د لمانځه وختونه Sosual