د لمانځه وختونه Belén Gualcho

HN / Ocotepeque / Belén Gualcho

قبلہ زاویہ Belén Gualcho

N E S W

قبلہ زاویہ Belén Gualcho

°54.7 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Belén Gualcho, Ocotepeque: °54.7 :د کمپاس زاویه ˚55.6 :ریښتینی زاویه °-0.8 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Belén Gualcho, Belen Gualcho, Municipio de Belen Gualcho, Municipio de Belén Gualcho

د لمانځه وختونه Calbario
د لمانځه وختونه El Paraíso, (El Paraiso)
د لمانځه وختونه El Pitillo
د لمانځه وختونه El Triunfo
د لمانځه وختونه La Tejera
د لمانځه وختونه Quebrada del Bañadero, (Quebrada del Banadero)
د لمانځه وختونه Cerro Ermita
د لمانځه وختونه Cedro
د لمانځه وختونه Chichicuilote
د لمانځه وختونه El Caudate
د لمانځه وختونه Llano Redondo
د لمانځه وختونه Zopilote
د لمانځه وختونه Belén Gualcho, (Belen Gualcho)
د لمانځه وختونه El Cascajal
د لمانځه وختونه Los Planes
د لمانځه وختونه El Conte
د لمانځه وختونه Suyande
د لمانځه وختونه Río Comedero, (Rio Comedero)
د لمانځه وختونه Las Crucitas
د لمانځه وختونه Río Zopilote, (Rio Zopilote)
د لمانځه وختونه Paletal
د لمانځه وختونه Letango
د لمانځه وختونه El Amatillo
د لمانځه وختونه Cerro Fangul
د لمانځه وختونه Cerro Mentago
د لمانځه وختونه Cerro Quilague
د لمانځه وختونه Cruz Alta
د لمانځه وختونه Monte Blanco
د لمانځه وختونه Miantago
د لمانځه وختونه Peña Blanca, (Pena Blanca)
د لمانځه وختونه Cerro Capitán, (Cerro Capitan)
د لمانځه وختونه Malsincales
د لمانځه وختونه El Copantillo
د لمانځه وختونه Piedra de Sal
د لمانځه وختونه El Cipresal
د لمانځه وختونه La Gocia
د لمانځه وختونه Joalaca
د لمانځه وختونه Llano Largo
د لمانځه وختونه Magueyal