د لمانځه وختونه Fraternidad

HN / Ocotepeque / Fraternidad

قبلہ زاویہ Fraternidad

N E S W

قبلہ زاویہ Fraternidad

°54.4 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Fraternidad, Ocotepeque: °54.4 :د کمپاس زاویه ˚55.4 :ریښتینی زاویه °-1 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Fraternidad, Municipio de Fraternidad

د لمانځه وختونه Río Bagre, (Rio Bagre)
د لمانځه وختونه Las Cruces
د لمانځه وختونه San Francisco
د لمانځه وختونه Cerro San Jerónimo, (Cerro San Jeronimo)
د لمانځه وختونه El Hormiguero
د لمانځه وختونه Quebrada Quebradona
د لمانځه وختونه Los Bagres
د لمانځه وختونه Peñitas, (Penitas)
د لمانځه وختونه Monte La Cumbre
د لمانځه وختونه Monte La Cumbre
د لمانځه وختونه Pico Zapotal
د لمانځه وختونه Río Negro, (Rio Negro)
د لمانځه وختونه El Río Blanco, (El Rio Blanco)
د لمانځه وختونه El Pilón, (El Pilon)
د لمانځه وختونه Los Vados
د لمانځه وختونه Pico Zapotal
د لمانځه وختونه Río Negro, (Rio Negro)
د لمانځه وختونه El Hormiguero
د لمانځه وختونه Quebrada Quebradona
د لمانځه وختونه El Río Blanco, (El Rio Blanco)
د لمانځه وختونه Cerro San Jerónimo, (Cerro San Jeronimo)
د لمانځه وختونه Cerro El Pilón, (Cerro El Pilon)