د لمانځه وختونه Lucerna

HN / Ocotepeque / Lucerna

قبلہ زاویہ Lucerna

N E S W

قبلہ زاویہ Lucerna

°54.5 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Lucerna, Ocotepeque: °54.5 :د کمپاس زاویه ˚55.4 :ریښتینی زاویه °-0.9 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Lucerna, Municipio de Lucerna

د لمانځه وختونه Cerro La Cumbre
د لمانځه وختونه Agua Caliente
د لمانځه وختونه La Calera
د لمانځه وختونه Cerro Las Uvas
د لمانځه وختونه El Junco
د لمانځه وختونه Los Limos
د لمانځه وختونه Los Planes
د لمانځه وختونه Quebrada Copante
د لمانځه وختونه Santa Rosita
د لمانځه وختونه El Rancho del Tigre
د لمانځه وختونه La Concordia
د لمانځه وختونه Ojos de Agua
د لمانځه وختونه Las Delicias
د لمانځه وختونه El Zapotal
د لمانځه وختونه Cerro Portillo