د لمانځه وختونه San Fernando

HN / Ocotepeque / San Fernando

قبلہ زاویہ San Fernando

N E S W

قبلہ زاویہ San Fernando

°54.3 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ San Fernando, Ocotepeque: °54.3 :د کمپاس زاویه ˚55.3 :ریښتینی زاویه °-1 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

San Fernando, Municipio de San Fernando

د لمانځه وختونه Sulay
د لمانځه وختونه La Laguna
د لمانځه وختونه Las Lagunas
د لمانځه وختونه Santa Elena
د لمانځه وختونه Quebradas
د لمانځه وختونه San Fernando
د لمانځه وختونه Quebrada de El Chorro
د لمانځه وختونه El Manzano
د لمانځه وختونه La Quebradona
د لمانځه وختونه Quebrada San Antonio
د لمانځه وختونه Las Tablas
د لمانځه وختونه El Rosario
د لمانځه وختونه Río Jocomico, (Rio Jocomico)
د لمانځه وختونه Quebrada Mezcal
د لمانځه وختونه El Cidro
د لمانځه وختونه El Roblar
د لمانځه وختونه Cerro Mojonal
د لمانځه وختونه Quebrada de Aguilucha
د لمانځه وختونه San José de Curarén, (San Jose de Curaren)
د لمانځه وختونه Quebrada Agua Hedionda
د لمانځه وختونه La Encarnación, (La Encarnacion)
د لمانځه وختونه Santa Catalina
د لمانځه وختونه Queseras
د لمانځه وختونه Río Templador, (Rio Templador)
د لمانځه وختونه Tres Ríos, (Tres Rios)
د لمانځه وختونه Agua Caliente
د لمانځه وختونه Laguna Verde
د لمانځه وختونه Quebrada de Aguilucha
د لمانځه وختونه San José de Curarén, (San Jose de Curaren)
د لمانځه وختونه Quebrada Agua Hedionda
د لمانځه وختونه La Encarnación, (La Encarnacion)
د لمانځه وختونه Santa Catalina
د لمانځه وختونه El Rosario
د لمانځه وختونه Río Jocomico, (Rio Jocomico)
د لمانځه وختونه Quebrada Mezcal
د لمانځه وختونه Agua Caliente
د لمانځه وختونه Laguna Verde
د لمانځه وختونه El Cidro
د لمانځه وختونه El Roblar
د لمانځه وختونه Cerro Mojonal
د لمانځه وختونه Quebrada de El Chorro
د لمانځه وختونه El Manzano
د لمانځه وختونه La Quebradona
د لمانځه وختونه Quebrada San Antonio
د لمانځه وختونه La Laguna
د لمانځه وختونه Las Lagunas
د لمانځه وختونه Santa Elena
د لمانځه وختونه Quebrada Pital