د لمانځه وختونه Guarizama

HN / Olancho / Guarizama

قبلہ زاویہ Guarizama

N E S W

قبلہ زاویہ Guarizama

°57.3 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Guarizama, Olancho: °57.3 :د کمپاس زاویه ˚56.7 :ریښتینی زاویه °0.6 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Guarizama, Municipio de Guarizama

د لمانځه وختونه Quebrada Agua Caliente
د لمانځه وختونه Cabeceras
د لمانځه وختونه Carta
د لمانځه وختونه Cerro Las Calabazas
د لمانځه وختونه San Agustín, (San Agustin)
د لمانځه وختونه Río Guarizama, (Rio Guarizama)
د لمانځه وختونه Santa Ana
د لمانځه وختونه Río San Cipriana, (Rio San Cipriana)
د لمانځه وختونه Guistaco
د لمانځه وختونه Horcones
د لمانځه وختونه Guayabillas
د لمانځه وختونه Sabana Larga
د لمانځه وختونه Aguacatillo
د لمانځه وختونه Chorrera
د لمانځه وختونه San Cristóbal, (San Cristobal)
د لمانځه وختونه Campanario
د لمانځه وختونه El Tamarindo
د لمانځه وختونه Naranjal
د لمانځه وختونه Quebrada El Salto
د لمانځه وختونه El Rincón, (El Rincon)
د لمانځه وختونه La Bolsa
د لمانځه وختونه La Laguna
د لمانځه وختونه Las Tunas
د لمانځه وختونه Agua Caliente
د لمانځه وختونه Quebrada Guapinol
د لمانځه وختونه Marañón, (Maranon)
د لمانځه وختونه Guachipilín, (Guachipilin)
د لمانځه وختونه San Agustín, (San Agustin)
د لمانځه وختونه Tierra Blanca
د لمانځه وختونه Río Manto, (Rio Manto)
د لمانځه وختونه Regadillo
د لمانځه وختونه Cañada de Limón, (Canada de Limon)
د لمانځه وختونه Quebrada Seca
د لمانځه وختونه El Ocotal
د لمانځه وختونه Cerro Las Peñas, (Cerro Las Penas)
د لمانځه وختونه Nombre de Dios