د لمانځه وختونه Gualala

HN / Santa Bárbara / Gualala

قبلہ زاویہ Gualala

N E S W

قبلہ زاویہ Gualala

°55.3 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Gualala, Santa Bárbara: °55.3 :د کمپاس زاویه ˚55.7 :ریښتینی زاویه °-0.4 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Gualala

د لمانځه وختونه Los Ejidos
د لمانځه وختونه Montañita, (Montanita)
د لمانځه وختونه Uncana
د لمانځه وختونه Cerro Agua Zarca
د لمانځه وختونه El Carrizal
د لمانځه وختونه Platanares
د لمانځه وختونه El Bálsamo, (El Balsamo)
د لمانځه وختونه Lodo Negro
د لمانځه وختونه Carrizal
د لمانځه وختونه Montaña Carrizales, (Montana Carrizales)
د لمانځه وختونه Arenal
د لمانځه وختونه Pital
د لمانځه وختونه Los Planes
د لمانځه وختونه El Guayabo
د لمانځه وختونه San Luis de Planes
د لمانځه وختونه Picacho Guacamaya
د لمانځه وختونه Los Regadillos
د لمانځه وختونه Montañita, (Montanita)
د لمانځه وختونه Guacamaya
د لمانځه وختونه Guacamaya
د لمانځه وختونه Cerro el Toro
د لمانځه وختونه Zapotillo