د لمانځه وختونه Caridad

HN / Valle / Caridad

قبلہ زاویہ Caridad

N E S W

قبلہ زاویہ Caridad

°56.1 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Caridad, Valle: °56.1 :د کمپاس زاویه ˚56.4 :ریښتینی زاویه °-0.3 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Caridad, Municipio de Caridad

د لمانځه وختونه Cerro Zapigre
د لمانځه وختونه El Portillo de Los Vinos
د لمانځه وختونه Cerro El Bejuco
د لمانځه وختونه La Esperanza
د لمانځه وختونه Portillo de La Cañada, (Portillo de La Canada)
د لمانځه وختونه San Antonio
د لمانځه وختونه El Tablón, (El Tablon)
د لمانځه وختونه Lauterique
د لمانځه وختونه Quebrada del Ojuste
د لمانځه وختونه El Boquerón, (El Boqueron)
د لمانځه وختونه El Retirito
د لمانځه وختونه Cerro de La Teta
د لمانځه وختونه Quebrada Victoria
د لمانځه وختونه El Rabón, (El Rabon)
د لمانځه وختونه Cerro La Cañada, (Cerro La Canada)
د لمانځه وختونه Quebrada de La Arada
د لمانځه وختونه Caridad
د لمانځه وختونه El Zapote
د لمانځه وختونه Las Lajitas
د لمانځه وختونه Quebrada de La Villa
د لمانځه وختونه Cerro Guanacaste
د لمانځه وختونه Cerro del Credo
د لمانځه وختونه El Espinito
د لمانځه وختونه Gramalito
د لمانځه وختونه El Espino
د لمانځه وختونه La Pintal
د لمانځه وختونه Terremotos
د لمانځه وختونه Cerro El Credo
د لمانځه وختونه Quebrada Sacamil
د لمانځه وختونه Quebrada del Espino
د لمانځه وختونه La Arada
د لمانځه وختونه Cutile
د لمانځه وختونه El Retirito
د لمانځه وختونه Cerro El Esquillal
د لمانځه وختونه El Mogote
د لمانځه وختونه El Ciruelito
د لمانځه وختونه Los Plancitos
د لمانځه وختونه El Amate
د لمانځه وختونه Quebrada Salamar
د لمانځه وختونه Quebrada Honda
د لمانځه وختونه El Cordoncillo
د لمانځه وختونه Portillo de Buenavista
د لمانځه وختونه Quebrada del Guayabo
د لمانځه وختونه Hondable Abajo
د لمانځه وختونه Loma de Las Piedras
د لمانځه وختونه Rincón del Buey, (Rincon del Buey)
د لمانځه وختونه Río Guajiniquil, (Rio Guajiniquil)
د لمانځه وختونه Las Delicias
د لمانځه وختونه El Jicaral
د لمانځه وختونه Goascorancito
د لمانځه وختونه Quebrada El Resbaloso
د لمانځه وختونه El Mogote
د لمانځه وختونه Cerro El Credo
د لمانځه وختونه Cerro El Esquillal
د لمانځه وختونه El Llano
د لمانځه وختونه Quebrada Grande
د لمانځه وختونه El Hondable
د لمانځه وختونه Las Joyitas
د لمانځه وختونه Cerro Goascorancito
د لمانځه وختونه Quebrada La Victoria
د لمانځه وختونه Los Plancitos
د لمانځه وختونه Los Terremotos
د لمانځه وختونه El Nance
د لمانځه وختونه El Cordoncillo
د لمانځه وختونه Cerro El Ocote
د لمانځه وختونه El Quiscamote
د لمانځه وختونه El Caoba
د لمانځه وختونه Portillo de Buenavista
د لمانځه وختونه El Amate
د لمانځه وختونه Quebrada del Hondable
د لمانځه وختونه Solubre
د لمانځه وختونه Las Lajitas
د لمانځه وختونه Quebrada de La Chica
د لمانځه وختونه El Hueco
د لمانځه وختونه Quebrada El Resbaloso
د لمانځه وختونه Quebrada Las Delicias
د لمانځه وختونه Portillo del Guatal
د لمانځه وختونه El Zapote
د لمانځه وختونه La Arada
د لمانځه وختونه Quebrada del Guayabo
د لمانځه وختونه Quebrada de La Arada
د لمانځه وختونه Cueva
د لمانځه وختونه El Cantil
د لمانځه وختونه Cerro Guanacaste
د لمانځه وختونه Cueva
د لمانځه وختونه Cerro del Tigre
د لمانځه وختونه Montaña Piedra Gorda, (Montana Piedra Gorda)
د لمانځه وختونه Plan del Credo
د لمانځه وختونه Gran Llano de Solubre
د لمانځه وختونه Las Joyitas
د لمانځه وختونه Goascorancito
د لمانځه وختونه Quebrada del Chiflon
د لمانځه وختونه Los Chorritos
د لمانځه وختونه Los Plancitos
د لمانځه وختونه Plan del Credo
د لمانځه وختونه Las Joyitas
د لمانځه وختونه El Hueco
د لمانځه وختونه Quebrada de Salubre
د لمانځه وختونه Cerro El Credo
د لمانځه وختونه Cerro del Duende