د لمانځه وختونه Olanchito

HN / Yoro / Olanchito

قبلہ زاویہ Olanchito

N E S W

قبلہ زاویہ Olanchito

°56.8 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Olanchito, Yoro: °56.8 :د کمپاس زاویه ˚56.3 :ریښتینی زاویه °0.5 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Olanchito, Municipio de Olanchito

د لمانځه وختونه Campo Bálsamo, (Campo Balsamo)
د لمانځه وختونه Valle del Aguán, (Valle del Aguan)
د لمانځه وختونه San José, (San Jose)
د لمانځه وختونه Carmelina
د لمانځه وختونه Agalteca
د لمانځه وختونه Campo Nuevo
د لمانځه وختونه San José Arriba, (San Jose Arriba)
د لمانځه وختونه Las Jaguas
د لمانځه وختونه Las Flores
د لمانځه وختونه Arrayán, (Arrayan)
د لمانځه وختونه Sabanetas