د لمانځه وختونه Eastern Province

KE / 03 / Eastern Province

قبلہ زاویہ Eastern Province

N E S W

قبلہ زاویہ Eastern Province

°4 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Eastern Province, 03: °4 :د کمپاس زاویه ˚4.6 :ریښتینی زاویه °-0.6 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Eastern Province, Aust-Kenya, Eastern, OEstprovinsen, Ost-Kenya, Östprovinsen, Øst-Kenya

د لمانځه وختونه Akothima
د لمانځه وختونه Ucweni
د لمانځه وختونه Kanjoro
د لمانځه وختونه Gaciongo
د لمانځه وختونه Ileleni