د لمانځه وختونه Nyeri

KE / Nyeri / Nyeri

قبلہ زاویہ Nyeri

N E S W

قبلہ زاویہ Nyeri

°6.5 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Nyeri, Nyeri: °6.5 :د کمپاس زاویه ˚7.2 :ریښتینی زاویه °-0.7 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Nyeri, Nyeri District

د لمانځه وختونه Nyeri
د لمانځه وختونه Kanoga
د لمانځه وختونه Gitathi-ini
د لمانځه وختونه Kiangi
د لمانځه وختونه Karia
د لمانځه وختونه Muraria
د لمانځه وختونه Muringato Forest
د لمانځه وختونه Kiamwathi
د لمانځه وختونه Mathari
د لمانځه وختونه Ruringu
د لمانځه وختونه Gitumbi
د لمانځه وختونه Gitero
د لمانځه وختونه Kamuyu
د لمانځه وختونه Cheronge
د لمانځه وختونه Cheronge
د لمانځه وختونه Riamukurwe
د لمانځه وختونه Kiriti
د لمانځه وختونه Icharuakano
د لمانځه وختونه Tetu
د لمانځه وختونه Giachamwengi
د لمانځه وختونه Gitumbi
د لمانځه وختونه Kamwenja
د لمانځه وختونه Ingato
د لمانځه وختونه Muthua-ini
د لمانځه وختونه Thunguma
د لمانځه وختونه Chang’onde, (Chang'onde)
د لمانځه وختونه Nyeri Forest