د لمانځه وختونه Tharaka - Nithi

KE / Tharaka - Nithi / Tharaka - Nithi

قبلہ زاویہ Tharaka - Nithi

N E S W

قبلہ زاویہ Tharaka - Nithi

°4 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Tharaka - Nithi, Tharaka - Nithi: °4 :د کمپاس زاویه ˚4.6 :ریښتینی زاویه °-0.6 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Tharaka - Nithi, Tharaka District, Tharaka

د لمانځه وختونه Gatunga
د لمانځه وختونه Kinunku