د لمانځه وختونه Salavan

LA / Salavan / Salavan

قبلہ زاویہ Salavan

N E S W

قبلہ زاویہ Salavan

°287.2 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Salavan, Salavan: °287.2 :د کمپاس زاویه ˚286.4 :ریښتینی زاویه °0.9 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Salavan, Khoueng Salavan, Khoueng Saravan, Khoueng Saravane, Khouèng Salavan, Khouèng Saravan, Saravanh, sallawan ju, 살라완 주

د لمانځه وختونه Ban Nongmo
د لمانځه وختونه Houay Soung
د لمانځه وختونه Ban Naphôleun, (Ban Napholeun)
د لمانځه وختونه Ban Kèngkhoum, (Ban Kengkhoum)
د لمانځه وختونه Houay Thôn, (Houay Thon)
د لمانځه وختونه Ban Khôksavat, (Ban Khoksavat)
د لمانځه وختونه Ban Tông-Nongboua, (Ban Tong-Nongboua)
د لمانځه وختونه Nong Kan
د لمانځه وختونه Ban Tôngphakpheo, (Ban Tongphakpheo)
د لمانځه وختونه Ban Phônmouang, (Ban Phonmouang)
د لمانځه وختونه Ban Leunpa-Oup
د لمانځه وختونه Houay Thatêng, (Houay Thateng)
د لمانځه وختونه Ban Kengteuy
د لمانځه وختونه Ban Tông-Gnai, (Ban Tong-Gnai)
د لمانځه وختونه Ban Phônkham, (Ban Phonkham)
د لمانځه وختونه Ban Kèngpo, (Ban Kengpo)
د لمانځه وختونه Houay Saphut