د لمانځه وختونه Mili Atoll

MH / Mili Atoll / Mili Atoll

قبلہ زاویہ Mili Atoll

N E S W

قبلہ زاویہ Mili Atoll

°293.4 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Mili Atoll, Mili Atoll: °293.4 :د کمپاس زاویه ˚301.9 :ریښتینی زاویه °-8.5 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Mili Atoll

د لمانځه وختونه Mili Atoll
د لمانځه وختونه Mili Lagoon