د لمانځه وختونه Utrik Atoll

MH / Utrik Atoll / Utrik Atoll

قبلہ زاویہ Utrik Atoll

N E S W

قبلہ زاویہ Utrik Atoll

°296.1 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Utrik Atoll, Utrik Atoll: °296.1 :د کمپاس زاویه ˚303.7 :ریښتینی زاویه °-7.6 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Utrik Atoll

د لمانځه وختونه Piji
د لمانځه وختونه Utrik Atoll
د لمانځه وختونه Utrik Lagoon
د لمانځه وختونه Allok
د لمانځه وختونه Pigowak