د لمانځه وختونه Wotje Atoll

MH / Wotje Atoll / Wotje Atoll

قبلہ زاویہ Wotje Atoll

N E S W

قبلہ زاویہ Wotje Atoll

°295 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Wotje Atoll, Wotje Atoll: °295 :د کمپاس زاویه ˚302.9 :ریښتینی زاویه °-7.9 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Wotje Atoll

د لمانځه وختونه Wotje Atoll
د لمانځه وختونه Bird Island