د لمانځه وختونه Češinovo-Obleševo

MK / Češinovo-Obleševo / Češinovo-Obleševo

قبلہ زاویہ Češinovo-Obleševo

N E S W

قبلہ زاویہ Češinovo-Obleševo

°134.7 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Češinovo-Obleševo, Češinovo-Obleševo: °134.7 :د کمپاس زاویه ˚138.8 :ریښتینی زاویه °-4.1 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Češinovo-Obleševo, Cesinovo-Oblesevo, Cesinovo, Cheshinovo-Obleshevo, Gmina Czeszinowo-Obleszewo, Komuna e Ceshinovo-Oblesheves, Komuna e Çeshinovo-Obleshevës, Municipalidad de Cesinovo-Oblesevo, Municipalidad de Češinovo-Obleševo, Opcina Cesinovo-Oblesevo, Opshtina Cheshinovo-Obleshevo, Opstina Cesinovo, Opstina Cesinovo-Oblesevo, Općina Češinovo-Obleševo, Opština Češinovo, Opština Češinovo-Obleševo, Tchechinovo-Oblechevo, Tchéchinovo-Obléchévo, Vilojati Cheshinovo-Obleshevo, qie xi nuo wo-ao bu lai she wo qu, Češinovo, Вилояти Чешиново-Облешево, Општина Чешиново-Облешево, Чешиново-Облешево, 切希诺沃-奥布莱舍沃区

د لمانځه وختونه Vodno Pole
د لمانځه وختونه Sokolarci
د لمانځه وختونه Tupanec
د لمانځه وختونه Smrk
د لمانځه وختونه Zmijarnik
د لمانځه وختونه Straga
د لمانځه وختونه Kaluǵerec, (Kalugerec)
د لمانځه وختونه Kurilovo
د لمانځه وختونه Golak
د لمانځه وختونه Gorica
د لمانځه وختونه Vrbica
د لمانځه وختونه Štito, (Stito)
د لمانځه وختونه Vaganica
د لمانځه وختونه Vršec, (Vrsec)
د لمانځه وختونه Rastovo
د لمانځه وختونه Rudina
د لمانځه وختونه Brdica
د لمانځه وختونه Korito
د لمانځه وختونه Cepeniko
د لمانځه وختونه Uši, (Usi)
د لمانځه وختونه Zletanovo Krušče, (Zletanovo Krusce)
د لمانځه وختونه Sredobrt
د لمانځه وختونه Bresje
د لمانځه وختونه Kopenovo Brdo
د لمانځه وختونه Čukles, (Cukles)
د لمانځه وختونه Žiganci, (Ziganci)
د لمانځه وختونه Štipca Reka, (Stipca Reka)
د لمانځه وختونه Crni Vrv
د لمانځه وختونه Božurnak, (Bozurnak)
د لمانځه وختونه Spančevo, (Spancevo)
د لمانځه وختونه Novo Selani
د لمانځه وختونه Češinovo, (Cesinovo)
د لمانځه وختونه Lepopelski Meǵi, (Lepopelski Megi)
د لمانځه وختونه Iliica
د لمانځه وختونه Rapov Rid
د لمانځه وختونه Kenov Rid
د لمانځه وختونه Sredni Rid
د لمانځه وختونه Širina, (Sirina)
د لمانځه وختونه Blatec
د لمانځه وختونه Koprivica
د لمانځه وختونه Čardak, (Cardak)
د لمانځه وختونه Kiselica
د لمانځه وختونه Stojkovo
د لمانځه وختونه Gorno Pole
د لمانځه وختونه Krautovo
د لمانځه وختونه Pišička Reka, (Pisicka Reka)
د لمانځه وختونه Razdolo
د لمانځه وختونه Ularci
د لمانځه وختونه Lepopelci
د لمانځه وختونه Sredni Rid
د لمانځه وختونه Laka
د لمانځه وختونه Gladno Pole
د لمانځه وختونه Calina
د لمانځه وختونه Vodički Rid, (Vodicki Rid)
د لمانځه وختونه Rajčanski Rid, (Rajcanski Rid)
د لمانځه وختونه Turski Grobišta, (Turski Grobista)