د لمانځه وختونه Makedonska Kamenica

MK / Makedonska Kamenica / Makedonska Kamenica

قبلہ زاویہ Makedonska Kamenica

N E S W

قبلہ زاویہ Makedonska Kamenica

°135.4 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Makedonska Kamenica, Makedonska Kamenica: °135.4 :د کمپاس زاویه ˚139.6 :ریښتینی زاویه °-4.2 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Makedonska Kamenica, Kamenica, Komuna e Kamenices, Komuna e Kamenicës, Makedons'ka-Kamenicja, Makedonska Kamenica Municipality, Makedonska Kamenitsa, Makedonska-Kamenica, Municipio de Makedonska Kamenica, Opcina Staro Nagoricane, Opshtina Makedonska Kamenica, Opstina Makedonska Kamenica, Opstina Staro Nagoricane, Općina Staro Nagoričane, Opština Makedonska Kamenica, Opština Staro Nagoričane, Vilojati Makedonska Kamenitsa, ma qi dun ka mei ni cha qu, makedonseukakamenicha si, Вилояти Македонска Каменитса, Каменица, Македонска Каменица, Македонска-Каменица, Македонська-Камениця, Општина Македонска Каменица, ماکیدونسکا کامینیتسا بلدیہ, მაკედონსკა-კამენიცის თემი, 馬其頓卡梅尼察區, 마케돈스카카메니차 시

د لمانځه وختونه Selište, (Seliste)
د لمانځه وختونه Kitin Čukar, (Kitin Cukar)
د لمانځه وختونه Kaparska Reka
د لمانځه وختونه Selska Reka
د لمانځه وختونه Čurjanski Dol, (Curjanski Dol)
د لمانځه وختونه Moštica, (Mostica)
د لمانځه وختونه Pavliš Dol, (Pavlis Dol)
د لمانځه وختونه Moštička Reka, (Mosticka Reka)
د لمانځه وختونه Vidiševci, (Vidisevci)
د لمانځه وختونه Terziski Čukar, (Terziski Cukar)
د لمانځه وختونه Paunkovska Maala
د لمانځه وختونه Ognjanci
د لمانځه وختونه Goranska Maala
د لمانځه وختونه Grnčarska Maala, (Grncarska Maala)
د لمانځه وختونه Perčačka Maala, (Percacka Maala)
د لمانځه وختونه Stablin Dol
د لمانځه وختونه Sredni Rid
د لمانځه وختونه Buov Rid
د لمانځه وختونه Kosevica
د لمانځه وختونه Vlainska Reka
د لمانځه وختونه Kosevička Reka, (Kosevicka Reka)
د لمانځه وختونه Vlajkeviska Maala
د لمانځه وختونه Visok Govedarnik
د لمانځه وختونه Luti Dol
د لمانځه وختونه Dalevska Reka
د لمانځه وختونه Poleto
د لمانځه وختونه Kamenički Rid, (Kamenicki Rid)
د لمانځه وختونه Razdol
د لمانځه وختونه Valjavičarska Maala, (Valjavicarska Maala)
د لمانځه وختونه Mal Govedarnik
د لمانځه وختونه Kurbašovska Maala, (Kurbasovska Maala)
د لمانځه وختونه Niska Češma, (Niska Cesma)
د لمانځه وختونه Čukar, (Cukar)
د لمانځه وختونه Čergovci, (Cergovci)
د لمانځه وختونه Karadžovska Maala, (Karadzovska Maala)
د لمانځه وختونه Dalevska Maala
د لمانځه وختونه Makedonska Kamenica
د لمانځه وختونه Ljuti Rid
د لمانځه وختونه Protoǵerci, (Protogerci)
د لمانځه وختونه Veselinova Češma, (Veselinova Cesma)
د لمانځه وختونه Ajdarska Maala
د لمانځه وختونه Vrbica
د لمانځه وختونه Gradiška Maala, (Gradiska Maala)
د لمانځه وختونه Golemata Čuka, (Golemata Cuka)
د لمانځه وختونه Grebenska Maala
د لمانځه وختونه Vučkovska Maala, (Vuckovska Maala)
د لمانځه وختونه Ǵaf Kamen, (Gaf Kamen)
د لمانځه وختونه Grčka Maala, (Grcka Maala)
د لمانځه وختونه Dupkin Dol
د لمانځه وختونه Parovska Maala
د لمانځه وختونه Lažovska Maala, (Lazovska Maala)
د لمانځه وختونه Umska Maala
د لمانځه وختونه Kovačka Maala, (Kovacka Maala)
د لمانځه وختونه Lukovica
د لمانځه وختونه Kanturski Rid
د لمانځه وختونه Pobijen Kamen
د لمانځه وختونه Goreštica, (Gorestica)
د لمانځه وختونه Gorna Čuka, (Gorna Cuka)
د لمانځه وختونه Šebovska Maala, (Sebovska Maala)
د لمانځه وختونه Stubel
د لمانځه وختونه Mačkarska Maala, (Mackarska Maala)
د لمانځه وختونه Luto Brdo
د لمانځه وختونه Cera
د لمانځه وختونه Velika Katranlija
د لمانځه وختونه Čorbadžiska Maala, (Corbadziska Maala)
د لمانځه وختونه Vadenik
د لمانځه وختونه Litovci
د لمانځه وختونه Ǵurǵina Livada, (Gurgina Livada)
د لمانځه وختونه Čobanska Maala, (Cobanska Maala)
د لمانځه وختونه Dodevci
د لمانځه وختونه Dalevski Rid
د لمانځه وختونه Mitrova Reka
د لمانځه وختونه Beli Kamen
د لمانځه وختونه Kostin Dol
د لمانځه وختونه Stankova Maala
د لمانځه وختونه Dolna Čuka, (Dolna Cuka)
د لمانځه وختونه Smilot
د لمانځه وختونه Karaleoska Maala
د لمانځه وختونه Bilov Rid
د لمانځه وختونه Sredna Maala
د لمانځه وختونه Dokolenkovci
د لمانځه وختونه Mutavdžiska Maala, (Mutavdziska Maala)
د لمانځه وختونه Preštipliva Čuka, (Prestipliva Cuka)
د لمانځه وختونه Kalište, (Kaliste)
د لمانځه وختونه Sušica, (Susica)