د لمانځه وختونه Saraj

MK / Saraj / Saraj

قبلہ زاویہ Saraj

N E S W

قبلہ زاویہ Saraj

°133.2 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Saraj, Saraj: °133.2 :د کمپاس زاویه ˚137.1 :ریښتینی زاویه °-3.9 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Saraj, Komuna e Sarajit, Municipio de Saraj, Opcina Saraj, Opshtina Saraj, Opstina Saraj, Općina Saraj, Opština Saraj, Sarai, Saraj Municipality, Saraï, Vilojati Saraj, sa la yi qu, salai si, sarais temi, Вилояти Сарай, Општина Сарај, Сарай, سارای بلدیہ, სარაის თემი, 薩拉伊區, 사라이 시

د لمانځه وختونه Dervent
د لمانځه وختونه Goga
د لمانځه وختونه Bakja Ramnište, (Bakja Ramniste)
د لمانځه وختونه Prek
د لمانځه وختونه Kiša, (Kisa)
د لمانځه وختونه Šula, (Sula)
د لمانځه وختونه Kodra e Solnit
د لمانځه وختونه Proj Keč, (Proj Kec)
د لمانځه وختونه Buša Korita, (Busa Korita)
د لمانځه وختونه Ljubin
د لمانځه وختونه Kodra e Stafs
د لمانځه وختونه Strašnik, (Strasnik)
د لمانځه وختونه Dobra
د لمانځه وختونه Češma Glumovas, (Cesma Glumovas)
د لمانځه وختونه Arnakija
د لمانځه وختونه Ramnište, (Ramniste)
د لمانځه وختونه Bes Pare
د لمانځه وختونه Semenište, (Semeniste)
د لمانځه وختونه Kodra e Naljt
د لمانځه وختونه Rafši i Afazit, (Rafsi i Afazit)
د لمانځه وختونه Kopanica
د لمانځه وختونه Veliko Brdo
د لمانځه وختونه Turilište, (Turiliste)
د لمانځه وختونه Drezga
د لمانځه وختونه Matka
د لمانځه وختونه Padina
د لمانځه وختونه Duški i Tanas, (Duski i Tanas)
د لمانځه وختونه Rapšec, (Rapsec)
د لمانځه وختونه Nova Češma, (Nova Cesma)
د لمانځه وختونه Čajlane, (Cajlane)
د لمانځه وختونه Pešterec, (Pesterec)
د لمانځه وختونه Brestoviḱ, (Brestovik)
د لمانځه وختونه Vrba
د لمانځه وختونه Šolaj, (Solaj)
د لمانځه وختونه Ludet i Ismailit
د لمانځه وختونه Bukovik
د لمانځه وختونه Reče, (Rece)
د لمانځه وختونه Las
د لمانځه وختونه Pole
د لمانځه وختونه Glumovsko Brdo
د لمانځه وختونه Ljubin
د لمانځه وختونه Ḱelie, (Kelie)
د لمانځه وختونه Glumovo
د لمانځه وختونه Škoza e Made, (Skoza e Made)
د لمانځه وختونه Paničarska Reka, (Panicarska Reka)
د لمانځه وختونه Krčik Češma, (Krcik Cesma)
د لمانځه وختونه Leska
د لمانځه وختونه Kusa Ridička, (Kusa Ridicka)
د لمانځه وختونه Tupan
د لمانځه وختونه Reka
د لمانځه وختونه Dolna Matka
د لمانځه وختونه Šiševo, (Sisevo)
د لمانځه وختونه Zabelj i Rečit, (Zabelj i Recit)
د لمانځه وختونه Gorno Pole
د لمانځه وختونه Jolovac
د لمانځه وختونه Kopanica
د لمانځه وختونه Ezero Treska
د لمانځه وختونه Poljakovo Brdo
د لمانځه وختونه Bademi
د لمانځه وختونه Skok
د لمانځه وختونه Dolno Pole
د لمانځه وختونه Kodra e Balis
د لمانځه وختونه Kodra Kosovoz
د لمانځه وختونه Ljubin
د لمانځه وختونه Vrteška, (Vrteska)
د لمانځه وختونه Ograde
د لمانځه وختونه Štrbina, (Strbina)
د لمانځه وختونه Kovačica, (Kovacica)
د لمانځه وختونه Medenik
د لمانځه وختونه Jeli Ormanče, (Jeli Ormance)
د لمانځه وختونه Drače, (Drace)
د لمانځه وختونه Široka Rupa, (Siroka Rupa)
د لمانځه وختونه Sna Brda
د لمانځه وختونه Kargačine, (Kargacine)
د لمانځه وختونه Rašče, (Rasce)
د لمانځه وختونه Poljakov Rid
د لمانځه وختونه Kodra e Fejzes
د لمانځه وختونه Ploča, (Ploca)
د لمانځه وختونه Laskarci
د لمانځه وختونه Ǵuri i Bard, (Guri i Bard)
د لمانځه وختونه Ǵuri i Mad, (Guri i Mad)
د لمانځه وختونه Šula, (Sula)
د لمانځه وختونه Breǵe, (Brege)
د لمانځه وختونه Trla
د لمانځه وختونه Rasa
د لمانځه وختونه Piv
د لمانځه وختونه Breǵe, (Brege)
د لمانځه وختونه Jurija
د لمانځه وختونه Čark, (Cark)
د لمانځه وختونه Gušavica, (Gusavica)
د لمانځه وختونه Prte Fuša, (Prte Fusa)
د لمانځه وختونه Poroište, (Poroiste)
د لمانځه وختونه Ivanje
د لمانځه وختونه Čuka, (Cuka)
د لمانځه وختونه Trla
د لمانځه وختونه Kondovo