د لمانځه وختونه Opština Sopište

MK / Sopište / Opština Sopište

قبلہ زاویہ Opština Sopište

N E S W

قبلہ زاویہ Opština Sopište

°133.1 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Opština Sopište, Sopište: °133.1 :د کمپاس زاویه ˚137.1 :ریښتینی زاویه °-3.9 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Opština Sopište, Opstina Sopiste, Opshtina Sopishte, Sopishte, Sopiste, Sopište, Општина Сопиште, Сопиште

د لمانځه وختونه Golemo Dabje
د لمانځه وختونه Ramnište, (Ramniste)
د لمانځه وختونه Jabolci
د لمانځه وختونه Dolno Pole
د لمانځه وختونه Zelenika
د لمانځه وختونه Diva Ornica
د لمانځه وختونه Golka
د لمانځه وختونه Kazan
د لمانځه وختونه Čuka, (Cuka)
د لمانځه وختونه Cucul
د لمانځه وختونه Dolni Pokojnik
د لمانځه وختونه Gorni Listoec
د لمانځه وختونه Konjarnik
د لمانځه وختونه Orlov Kamen
د لمانځه وختونه Sredni Rid
د لمانځه وختونه Cer
د لمانځه وختونه Tolčeno Seno, (Tolceno Seno)
د لمانځه وختونه Gorna Krasta
د لمانځه وختونه Izmi Dol
د لمانځه وختونه Malo Dolče, (Malo Dolce)
د لمانځه وختونه Tunovo
د لمانځه وختونه Stamena Glava
د لمانځه وختونه Šumar, (Sumar)
د لمانځه وختونه Razdolci
د لمانځه وختونه Prisojski Dol
د لمانځه وختونه Patiška Reka, (Patiska Reka)
د لمانځه وختونه Gorni Pokojnik
د لمانځه وختونه Narta
د لمانځه وختونه Orlov Prisoj
د لمانځه وختونه Šumjak, (Sumjak)
د لمانځه وختونه Martinec
د لمانځه وختونه Kolibišta, (Kolibista)
د لمانځه وختونه Točilište, (Tociliste)
د لمانځه وختونه Foički Rid, (Foicki Rid)
د لمانځه وختونه Mlečka, (Mlecka)
د لمانځه وختونه Nova Breznica
د لمانځه وختونه Jarova Glava
د لمانځه وختونه Feta Ovlas
د لمانځه وختونه Preslap
د لمانځه وختونه Raspači, (Raspaci)
د لمانځه وختونه Rblak
د لمانځه وختونه Lozje
د لمانځه وختونه Steovica
د لمانځه وختونه Kočkovo, (Kockovo)
د لمانځه وختونه Derven
د لمانځه وختونه Pandevica
د لمانځه وختونه Dlaboka Dupka
د لمانځه وختونه Lelejka
د لمانځه وختونه Gaber
د لمانځه وختونه Krst
د لمانځه وختونه Klenje
د لمانځه وختونه Dolni Bunari
د لمانځه وختونه Svetorečka Krasta, (Svetorecka Krasta)
د لمانځه وختونه Ostreš, (Ostres)
د لمانځه وختونه Tumino
د لمانځه وختونه Ramna Reka
د لمانځه وختونه Osinčani, (Osincani)
د لمانځه وختونه Brezane
د لمانځه وختونه Visoki Rid
د لمانځه وختونه Gleždino, (Glezdino)
د لمانځه وختونه Govrlevska Krasta
د لمانځه وختونه Ostreš, (Ostres)
د لمانځه وختونه Čadori, (Cadori)
د لمانځه وختونه Cer
د لمانځه وختونه Patelica
د لمانځه وختونه Cucul
د لمانځه وختونه Zelenikovec
د لمانځه وختونه Govrlevski Rid
د لمانځه وختونه Lipavica
د لمانځه وختونه Ilino Brdo
د لمانځه وختونه Gorogled
د لمانځه وختونه Crn Gaber
د لمانځه وختونه Crna Loma
د لمانځه وختونه Ramnište, (Ramniste)
د لمانځه وختونه Mrkavica